Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/636

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

1.1 Motioner i Första kammaren, Nr 2-H. spektör för ridutbildningen vid armén hade denne en betydelsefull uppgift att fylla. Denna uppgift syntes icke med fördel kunna åläggas chefen för ridskolan såsom försvarsutredningen syntes ha räknat med. Såväl inspektionsverksarnheten som utbildningen på ridskolan måste bli lidande av en sådan anordning. Därest kavalleriinspektörsbefattningen indroges, förelåge vidare risk för ogynnsamma återverkningar även med avseende på remonteringen, i det att sammanhanget mellan hästanskaffningen, hästmaterialets användning, fördelning och dressyr ävensom med ridutbildningen bleve brutet." Chefen för Övre Norrlands trupper (generalmajor Douglas) avstyrker ävenledes en gemensam inspektör för infanteriet och kavalleriet. Utöver tidigare anförda synpunkter påpekar nämnde chef dessutom, att arbetsbördan för en dylik inspektör måste bli orimlig i förhållande till övriga inspektörers. Det vore vidare icke tänkbart, att han kunde hinna förskaffa sig en sådan kännedom om kavalleriets officerskår, att han kunde på ett rätt sätt utöva chefskapet över densamma. Chef en f ör armén kunde ej heller ansluta sig till försvarsutredningens förslag, då kavalleriet borde ha en egen målsman, som kunde helt ägna sig åt hävdandet av truppslagets aktivitet. Utom inspektören för kavalleriet har även inspektören f ö r i n f a n t e r i e t avstyrkt anordningen med en gemensam inspektör. Han påpekar bland annat den ökade arbetsbörda, som härigenom skulle påläggas honom. 1942 års försvarsberedning har ävenledes tagit upp frågan om kavalleriinspektörsbefattningen. Dessa sakkunniga föreslå att sekundchefen för Livregementet till häst i stället för chefen för ridskolan skulle i arméinspektionen biträda vid inspektionen av rid- och körutbildningen ävensom remontutbildningen inom armén. Han skulle även vara chef för remonteringsväsendet. Vidare har beredningen uttalat, att nämnde sekundchef i stället för inspektören för infanteriet och kavalleriet möjligen kunde vara personakhef för kavalleriets för gemensam stat upptagna officerare och underofficerare. Han borde upptas på staten på K 1 såsom överste och lönegraden Ob 1 eller Ob 2. Departementschefen ansluter sig till försvarsutredningens förslag att sekundchefen för Livregementet till häst skulle inom arméinspektionen biträda vid inspektionen av rid- och körutbildningen samt remontutbildningen vid armén. Däremot ansågs icke påkallat att göra honom till personakhef för kavalleriets officerare och underofrficerare. Han borde placeras i lönegrad Ob 1. Av ovanstående sammanfattning torde framgå, att försvarsutredningens förslag rörande chefen för ridskolan som biträdande inspektör av rid-, kör och remontutbildning utdömts. Det kan ju ej heller vara lämpligt att en överste i lönegrad Oa 6 och således yngre än alla regementschefer skulle