Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/648

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

10 Motioner i Första kammaren, Nr 245. Nr 245. Av herr Ericsson, Herman, och herr Sylwan, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskrafter. Enligt Kungl. Maj:ts proposition nr 210 skola i arméns fredsorganisation tillkomma tre nya förläggningsorter, nämligen Malmö (Skånska luftvärnskåren), Sundsvall (Sundsvalls luftvärnskår) samt Luleå (Luleå luftvärnskår). 1941 års försvarsutredning hade funnit en musikkår önskvärd för var och en av dessa förläggningsorter, men ville av ekonomiska skäl inskränka sig till att föreslå uppsättandet av en musikkår vid Luleå luftvärnskår. Därjämte föreslogs en ny musikkår vid A 1. I yttrande över försvarsutredningens förslag uttalade sedermera chefen för första arméfördelningen önskemålet att en musikkår borde inrättas vid Skånska luftvärnskåren. 1942 års försvarsberedning ansåg sig med hänsyn till de därmed förenade kostnaderna icke vilja förorda någon utbyggnad av musikorganisationen. Departementschefen har däremot i princip anslutit sig till försvarsutredningens ståndpunkt och föreslår endast de modifikationer i fråga om musikorganisationens utbyggnad som föranledas av propositionens avvikelser från försvarsutredningens förslag beträffande de lägre truppförbanden. Svea Livgardes musikkår skulle sålunda undgå beskärning och Livregementets till häst musikkår organiseras som kår av typ li samt det föreslagna kårartilleriregementet - vars förläggningsort ännu ej fixerats - erhålla en musikkår av typ li i stället för Luleå luftvärnskår. Några musikkårer av typ lii skola ej längre finnas. Däremot har departementschefen inte ansett sig kunna biträda förslaget om en musikkår vid Skånska luftvärnskåren i Malmö-. I fråga om musiken vid flygvapnet har departementschefen i allt väsentligt biträtt vad försvarsutredningen förordat. För marinens del skola nya musikkårer tillkomma dels i Göteborg, dels ock i Fårösund. Musikorganisationen i dess helhet skulle enligt propositionen te sig som följer: Musikkår av Förband Ort typi typ li rtr-4"-4|-4"-1 011-BC"l\7-:- i> U-1 W "- "- rsatrflrlq Armén Stockholm Karlstad Örebro Linköping Östersund