Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/669

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 253. 3 Nr 253. Av herr Petersson, Emil, i anledning av Kungl. Maj.-ts proposition angåendv vissa kopitalinvesteringar i försvarsmisendets fustiglzetsfomi. I Kungl. Majzls proposition nr 270 hava äskats medel för, bland annat, påbörjande av vissa byggnadsarbeten för flottans sjömansskola, vilken avses skola förläggas till f. d. Karlskrona grenadjärregementes kasern. Kostnaderna för denna kascrns iståndsättande m. 111. samt för vissa erforderliga nybyggnader inom kasernetablissementet hava av försvarsutredningen beräknats till 2.280.000 kronor. För nästa budgetår äskas. nu ett belopp av 400.000 kronor, varjämte ytterligare 250.000 kronor, som tidigare anvisats för vissa ändringsarbeten inom etablisseinentet men ännu icke tagits i anspråk, beräknas skola disponeras för ändamålet under budgetåret 1942/43. I samma proposition äskas jämväl medel för ordnande av Karlskrona kustartilleriregementes förläggningsförhållanden m. m., och därjämte beräknas medel för ombyggnad av f. d.. ingenjörkasernen i Karlskrona för att densamma skall kunna användas såsom kanslihus för chefen för Blekinge kustartilleriförsvar. Sålunda äskas nu medel för uppförande av exercishall med mäthus för Karlskrona kustartilleriregemente med ett belopp av 225.000 kronor. Vidare begäres medelsanvisning för utbyggnad av matinrättningen- .samt utökning av manskapsmässen å Oscarsvärn med tillhopa 100.000 kronor, för barack å Oscarsvärn för bataljonsstab m. m. med tillhopa 55.000 kronor. Slutligen äskas för kaserner m. m. å Oscarsvärn ett belopp av 500.000 kronor för nästa budgetår, medan återstoden av de till 800.000 kronor för ifrågavarande kaserner m. m. beräknade kostnaderna, eller 300.000 kronor, skulle anvisas under följande budgetår. Dispositionen av byggnader m. m. i Karlskrona beräknas sålunda på sätt, som i Kungl. Maj:ts proposition nr 210 angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskrafter förutsatts, innebärande, bland annat, att Karlskrona kustartilleriregemente skulle bibehålla sitt nuvarande kasernetablissement, varinom dock vissa ändringar och nybyggnader skulle komma till stånd, samt att vissa delar av regementet skulle förläggas till andra etablissement. Det synes- emellertid kunna ifrågasättas, om icke skäl föreligga att disponera ovannämnda förläggningsutrymmen ävensom vissa andra kaserner och byggnader i Karlskrona på annat sätt än som i försvarspropositionen förutsatts.