Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/693

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr .L60. 1 Nr 260. Av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 14 juni 1940 (nr 503) angående upplösning av vissa sammanslutningar m. rn.. Genom proposition nr 259 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att antaga vid propositionen fogat förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 14: juni 1940 (nr 503) angående upplösning av vissa sammanslutningar m. m. 1940 års berörda lag utgör en beredskapslagstiftning, avsedd att kunna tillgripas mot samhällsfarliga sammanslutningar. Att under nuvarande förhållanden ett fortsatt behov av en dylik beredskapslagstiftning föreligger synes oss tydligt och ofrånkomligt. Enbart förekomsten av en lag, som innebär att statsmakterna när som helst kunna vidtaga en upplösningsåtgärd, torde verka äterhållande på en politisk sammanslutning, "vars verksamhet åsyftar att med våldsamma medel eller med hjälp av främmande makt omstörta eller förändra rikets statsskick eller vars verksamhet är ägnad att sätta rikets säkerhet i fara eller att allvarligt störa ordningen inom landetw. I denna tid, då ingen kan förutse krigsutvecklingen och sammanhållning utåt är en tvingande nödvändighet, pågår - såsom alltför välbekant - undermineringsarbete såsom förut i många former och på många kanter, något som samhället kan nödgas värja sig emot genom att inskrida med en upplösning. Men även sedan kriget upphört eller ju längre kriget rasar och de därigenom ökade svårigheterna tära på sammanhållningen, måste till statsmakternas förfogande finnas medel att resolut och utan dröjsmål skydda samhället mot samhällsfarliga riktningar, som kanske först då känna sig ha fått vind i seglen eller våga mera öppet framträda och avslöja sig. Emellertid är upplösningslagen i sin nuvarande och till fortsatt giltighet föreslagna lydelse behäftad med åtskilliga brister, vilka kunna i avsevärd mån minska dess effektivitet. Nu berörda förhållande har vid olika tillfällen framhållits, bl. a. av statsministern vid årets remissdebatt. I en vid innevarande års riksdag väckt motion hava vi jiimväl föreslagit vissa kompletterande författningsbestämmelser i syfte att förhindra medlemmar av upplöst sammanslutning att tillhöra riksdagen eller kommunala representationer eller innehava andra. kommunala uppdrag. I motionen framhölls att även vissa kompletteringar av den gällande upplösningslagen vore erforderliga, men att förslag härom syntes böra anslå i avbidun på den nu avlåtna propositionen rörande förlängd giltighet av samma lag. Gent emot Bihang till rilrsdagcns profokoll lm2. .1 mml. Nr .flm 1861. I