Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/695

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 260. 3 lära möta att styrka förhandenvaron av dylikt samtycke även om något uttryckligt sådant samtycke givits. För den avsedda påföljden synes i vart fall icke böra krävas mera, än att nyttjandet skett med ägarens eller hans ställföreträdares vetskap. Dylik vetskap synes emellertid med fog kunna presumeras, såvitt det icke är uppenbart, att sådan vetskap icke förefunnits. Under åberopande av vad sålunda anförts hemställa vi, att riksdagen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 259 ville för sin del besluta, att lagen den 14 juni 1940 angående upplösning av vissa sammanslutningar m. m., vilken enligt lag den 21 februari 1941 (nr 77) gäller till och med den 30 juni 1942, skall - med nedan angivna ändrade lydelse av 1, 2 och 3 §§ - äga fortsatt giltighet från och med den 1 juli 1942 till och med den 30 juni 1943. i 1 §. Sammanslutning -, - upplöst. Under tid -, - därom. Upplöst sammanslutnings verksamhet må ej i något avseende fortsättas, och ny sammanslutning må icke bildas för att helt eller delvis fortsätta sådan verksamhet. 2 §. Upplöst -, - besluta. Vad sålunda är stadgat skall gälla jämväl beträffande egendom, vilken ej tillhör upplöst sammanslutning men som uppenbarligen för sammanslutningens räkning innehaves av fysisk eller juridisk person eller som är ställd till sammanslutningens förfogande av någon, som ägt kännedom om att sammanslutningens verksamhet var sådan, som i 1 § sägs, eller skäligen bort det misstänka. Har sammanslutning -, - omhändertaga och förvalta egendom, som i första stycket sägs. Den som -, - verksamhet, såsom genom att deltaga i beslut eller bevista sammanträde eller genom att erlägga avgift eller tillhandahålla lokal eller redskap eller genom att bilda eller deltaga i sammanslutning, som är avsedd att fortsätta den förbjudna verksamheten, straffes -, - två år. Är brottet -, - dömas. Böter -, - kronan. Vad i -, - fängelse. = Egendom, som användes för att främja fortsättningen av den förbjudna verksamheten, skall dömas förverkad till kronan, där icke egendomen uppenbarligen nyttjats utan ägarens eller hans ställföreträdares vetskap. Stockholm den 26 maj 1942. A J. B. Johansson.. Karl Wistrand. Gustaf Velander. Georg Andrén. G. Tamm. N. Gabrielsson. K. G. Sandström.