Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/710

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

4 Motioner i Första kammaren, Nr 267. Nr 267. Av herrwagnsson m. fl., i anledning av Kungl. Maj.-ts proposition angående anslag för budgetåret 1942/43 till högre kommunala skolor m. m. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 305 angående anslag för budgetåret 1942/43 till högre kommunala skolor m. m. må följande anföras. I proposition nr 154 till 1940 års riksdag förklarade sig departementschefen utgå ifrån, att tillstånd till upprättande av högre kommunala skolor tills vidare i allmänhet icke skulle av Kungl. Maj:t lämnas, dock att ombildning av yrkesbestämd högre folkskola till praktisk mellanskola borde kunna medgivas, om förutsättningarna för en dylik ombildning befunnits särskilt gynnsamma. Riksdagen förklarade sig kunna i huvudsak ansluta sig till departementschefens ståndpunkt i detta avseende. Av skäl, som i vissa motioner anförts, ansåg sig riksdagen likväl böra uttala, att ombildning av allmän högre folkskola till kommunal mellanskola syntes böra kunna ifrågakomma, då en dylik högre folkskola fyllde förutsättningarna härför och särskilda förhållanden, såsom exempelvis långt avstånd till närmaste läroverksort, kunde anföras till stöd för vidtagandet av ombildningen. På grund av detta riksdagsuttalande hava vissa högre folkskolor under de gångna två åren kunnat ombilda.s till praktisk mellanskola eller kommunal mellanskola. Däremot har riksdagsuttalandet lagt hinder i vägen för inrättande av nya högre folkskolor, även då trängande behov härav synts föreligga. Det är emellertid givet, att nu rådande krisförhållanden icke i längden böra sätta spärr för en eljest önskvärd och i många fall synnerligen behövlig utveckling av skolväsendet inom folkrika men på utbildningsmöjligheter vanlottade områden. Det bör därför beredas möjligheter att inrätta högre folkskola på sådana orter, som äro i särskilt behov av sådan skola. Sådant behov kan exempelvis föreligga, då ortens folkmängd är så stor, att en god lärjungerekrytering till den nya skolan är säkerställd, och då avståndet till närmast liggande högre skolor är så långt, att avsevärda svårigheter förefinnas för ortens ungdom att erhålla realskoleutbildning. -Med anledning härav föreslås, att riksdagen ville uttala, att inrättande av ny högre folkskola bör kunna ifrågakomma i sådana fall, då särskilt starka skäl härför föreligga. Stockholm den 30 maj 1942. Ruben Wagnsson. Edgar Sjödahl. Verner Söderkvist.