Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/740

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

14 Motioner i Första kammaren, Nr 274. Om förlängning av hyresavtal. Såsom nyss anfördes är det synnerligen betänkligt att införa regler, vilka faktiskt få den verkan, att hyresgästen ensidigt kan bestämma huruvida han efter hyrestidens utgång skall behålla lägenheten eller icke. Om en optionsrätt ansetts vara olämplig redan under normala förhållanden - 1939 års allmänna hyreslag erbjuder icke hyresgästen någon optionsrätt - är det blott så mycket mera betänkligt att införa en dylik rätt just under en kris på bostadsmarknaden, då det är av än större vikt att den naturliga omflyttningen icke försvåras utan att fördelningen av lägenhetsbeståndet blir så rationell som möjligt. Enligt förslaget äger hyresnämnden ogiltigförklara en uppsägning så snart denna är obillig. Då en hyresvärdens uppsägning näppeligen kan vara obillig mot honom själv, vill det synas som om innebörden av förslaget vore att uppsägningen skall ogiltigförklaras så snart uppsägningen finnes vara obillig mot hyresgästen, vilket innebär, att hyresgästens skäl i sådana fall alltid skola äga företräde framför hyresvärdens skäl, huru lojala dessa än äro och huru obilligt det än skulle vara mot hyresvärden att icke kunna få disponera över lägenheten. En dylik konsekvens måste, även bortsett från de sociala skadeverkningarna, betecknas såsom synnerligen otillfredsställande. Det rimliga synes vara, att uppsägningar, som icke stå i strid mot god sed i hyresförhällanden, alltid skola vara giltiga, såvida icke skäl av synnerlig vikt tala däremot. Under alla förhållanden är det av största betydelse att parternas skäl skola vägas mot varandra. Departementschefen har visserligen (prop. sid. 76) uttalat sig på sådant sätt, att därav framgår, att en avvägning av skälen avses skola komma till stånd. Såsom lagregeln blivit avfattad, ger den emellertid icke klart uttryck härför. Vi torde få erima om att 1917 års hyresstegringslag (8 § tredje stycket) inrymde en bestämmelse angående ifrågavarande förhållande av följande lydelse: "Vid prövning av uppsägning skall hyresnämnd beakta ej mindre de av hyresvärden för uppsägningen anförda skäl än även, i vilken mån uppsägningen medför svårighet för hyresgästen att erhålla lämplig bostad å tid, därtill hyresavtalet uppsagts." Vi hemställa att det föreslagna lagrummet, 7 § första stycket, mätte omarbetas i enlighet med vad vi här antytt. Inrättande av statens hyresråd. Enligt förslaget skall ett särskilt organ, benämnt statens hyresråd, vara inrättat. Frågan om sammansättningen av detta råd behandlas icke i propositionen utan kommer att bli föremål för närmare övervägande i samband med begäran om anslag för ändamålet. I departementschefens ytt-