Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/764

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

10 Motioner l Första kammaren, Nr 281,. Nr 284. Av herr von Heland m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m. Statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet ger i sitt uttalande till Kungl. Maj:ts proposition nr 319 till innevarande års riksdagen klar karakteristik av det ogynnsamma folkförsörjningsläget för närvarande. De två senaste årens svaga skördar ha medfört en avsevärd försämring, och landets reserver av livsmedel ha reducerats. Det är därför, framhåller departementschefen, av utomordentlig vikt, att jordbruksproduktionen upprätthålles och i möjligaste mån utvidgas. Livsmedelskommissionen har även kraftigt betonat, att i det försörjningsläge vari landet för närvarande befinner sig är det synnerligen angeläget att alla ansträngningar inriktas på att uppnå ett så gott resultat av jordbruksproduktionen som möjligt. I samband härmed framhäves även såsom obestridligt, att de priser jordbrukarna kunna erhålla för sina produkter härvid spela en icke ringa roll. För att ersätta brist på arbetskraft, dragare och vissa förnödenheter erfordras i många fall ganska betydande kapitalutlägg, som måste amorteras på relativt kort tid. Livsmedelskommissionen erinrar vidare om, att fodertillgången i viss utsträckning kan såväl kvantitativt som kvalitativt påverkas genom produktpriserna. Så måste lagring av A.l.V.-foder samt tillgodogörande av hjälpfoder av olika slag i icke ringa grad bli beroende av animalieprisernas höjd. Med hänsyn till folkförsörjningen finner livsmedelskommissionen sålunda med allt fog det ligga mycken vikt uppå, att det allmänna prisläget på jordbrukets område är gynnsamt för produktionen. I yttrande till " livsmedelskommissionen betonar Sveriges lantbruksförhund, att då det för närvarande är särskiltangeläget att erhålla en stor produktion, måste prisen avvägas så, att detta syfte främjas. Huvudprincipen för prissättningen bör vara, att priserna vid normal skörd inrymma de sedan krigsutbrottet stegrade produktionskostnaderna och därutöver medgiva ett visst produktionsfrämjande moment i form av prisstimulans. Blir skörden större än som kan anses normalt, är det av reell betydelse för att trygga produktionen för framtiden, att det på förhand säges ut, att detta inte kommer att föranleda sänkning av priserna. Ett sådant uttalande tillmäter Lantbruksförbundet avsevärd psykologisk betydelse såsom en sporre till åtgärder för ökad produktion.