Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/774

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

4 Motioner i Första kammaren, Nr 286. Nr 286. Av =herr Linderot, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till prisrabattering à vissa livsmedel. - A. Det i propositionen frtamlagda förslaget kommer säkerligen att väcka besvikelse "hos det stora flertalet av de av prisrabatteringen berörda familjeförsörjarna och husmödrarna. Visserligen "föreslås höjninug av rabatterna å mjölk och matfett - för mjölken från 10 till 15 öre per liter och för mat-fett från 1 krona och 50 öre till 2 kronor per kg. - vilket givetvis är att hälsa med tillfredsställelse, ehuru vi anse, att dessa höjningar framför allt med hänsyn till de barnrika familjerna bort vara större. Detta hade varit så mycket mera berättigat som kostnaderna för rabatteringen enligt förslaget komma att minskas genom att ett minskat antal personer skall komma i åtnjutande av förmånen. Mera anmärkningsvärt är emellertid, att Kungl. Maj:t, trots förslag därom .från liivsmedelskomtmissionen, n.ärin.gssakkunniga och befolkningsutredningen, icke gått med på en utvidgning av rabatteringssystemet till att omfatta andra viktiga =födoämnen, såsom kött och fläsk samt köttkonserver. - Såsom motivering .härtill anför statsrådet och chefen för folkhushållningsdepartementet: "Vad den föreslagna köttrabatten angår förfaller det som om denna vore mindre tpåkallad under en period, då ransonerna äro så beskurna s=om för närvarande. Därtill kommer att de ökade besvär, som genomförandlet av ytterligare lzivsmedelsrabatt medför för handeln, icke kunna frånkännas bety«delse vid bedömandet av detta sipörsmål." Det är inte utan en viss förvåning man finner, .att Kungl. Maj:t på grundval av en så svag motivering avvisar en så välmotiiveradt och för de små hemmens ekonomi så betyd-elsefull åtgärd som köttrabattering. Det förhållandet, att tköttranssfonerna äro besfkuma, kan inte utgöra skäl för att vägra rabattering. Priserna på köttv.aror äro dock så uppskruvade, att de lämna rum för en rabattering, som skulle tillföra de små hemm-en ett lika gott ekonomisikt tillskott som exempelvis rabattering å matfett. Om Kungl. Maj:t emellertid utgår ifrån att en rabattering av berömd orsak är skäligen meningslös, så borde konsekvensen ha bjudit, att ett förslag framlagts om rtabattering av de oundgängligen nödvändiga ersättningsvarorna för kött och fläsk, nämligen fisk och fiskvaror. Då detta inte skett, vill det synas som om motiveringens andra del, nämligen att en utökning av rabatteringssystemet skulle orsaka öikade besvärligheter för handeln, spelat huvudrollen vid avgörandet. °