Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/86

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4
Motioner i Första kammaren, Nr 23.

Nr 23.


Av herr Berg, Robert, om förhöjd pension åt förre mästaren vid torped- och mindepartementet å örlogsvarvet i Karlskrona A. M.

Ljungberg.


I enlighet med bestämmelserna i Kungl. Maj:ts kungörelse med avlöningsbestämmelser för vissa civila och civilmilitära icke-ordinarie befattningshavare vid försvarsväsendet, SFS nr 215/1928, inplacerades den civila tjänstemannapersonalen vid örlogsvarven i nämnda författnings löneplan. Bland dessa befann sig den nu i pension varande f. mästaren vid torped- och mindepartementet å örlogsvarvet i Karlskrona, Arvid Mauritz Ljungberg. Denne anställdes som ritare vid dåvarande torpeddepartement den 20 oktober 1900, efter att dessförinnan förvärvat sig verkstadspraktik vid örlogsvarvets ingenjördepartement under ett 10-tal år. På grund av sin stora duglighet, kunnighet och energi befordrades Ljungberg till mästare den 1 november 1915.

Vid övergången till 1928 års löneplan inplacerades Ljungberg i 11:e lönegraden som ritare av 2:a klass. Då Ljungberg redan år 1915 utnämnts till mästare, borde han minst inplacerats i löneplanens 14:e lönegrad, som är avsedd för mästare. Mästare Ljungberg utförde emellertid ritarbete, och då ritare enligt 1928 års avlöningsreglemente skola hänföras till 11:e eller 15:e lönegraden — för 2:a respektive 1:a klass ritare — blev han inplacerad i den lägsta av dessa lönegrader. Att en person, som redan 1915 befordrats till mästare inom ritkontorsfacket, år 1928, på grund av en ny löneplans tillkommande, degraderas till 2:a klass ritare anser jag upprörande. Om Ljungberg endast haft dylik kompetens borde han aldrig befordrats till mästare. Så har emellertid skett och det är tydligt att han även gjort sig förtjänt därav. Ljungberg har alltid ansetts som en synnerligen duglig ritare inom sitt fack, vilket bl. a. framgår av ett yttrande från dåvarande chefen för torpeddepartementet, nuvarande chefen för Karlskrona Örlogsvarv, konteramiral N. Wijkmark, i skrivelse till dåvarande varvschefen den 2 december 1925 angående placering av viss personal i löneavseende. Däri sägs bl. a.: ”Anledningen till att mästaren Ljungberg inplacerats i 3:e lönegraden i stället för 4:e torde hava varit att han tjänstgjort som ritare. På grund av sin föregående grundliga verkstadspraktik är emellertid mästaren Ljungberg en synnerligen god arbetskraft å ritkontoret, och han är därjämte i fråga om tubkonstruktioner den mest erfarne och kunnige ritaren å torpeddepartementet.

Då det icke synes hava varit mer än rättvist och billigt att mästaren Ljungberg på grund av sin duglighet och kunnighet redan vid sin inplacering i löneplanen placerats såsom mästare i 4:e lönegraden, får jag vördsamt anhålla,