Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/94

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2
Motioner i Första kammaren, Nr 29.

Nr 29.


Av herr Källman m. fl., om beredande av möjlighet till undersökning av tuberkulossjuk jämväl å

centraldispensär utom hans dispensärvårdsområde.


Jämlikt kungl. kung. den 2 maj 1941 har till 5 § i kungörelsen den 18 juni 1937 angående statsbidrag till dispensärverksamhet för tuberkulosens bekämpande gjorts ett tillägg, enligt vilket statsbidrag må utgå för »undersökning, som i enlighet med instruktion av medicinalstyrelsen för centraldispensärläkare inom dispensärvårdsområdet verkställes antingen vid sådant sanatorium inom området, till vilket centraldispensär ej förlagts, eller vid lasarett, vid vilket medicinsk avdelning finnes och lasarettsläkare med behörighet som i 2 § andra stycket är anställd».

Härigenom ha ökade möjligheter beretts för undersökning av sjuka eller misstänkt sjuka, vilket är till stort gagn för underlättande av de undersöktas resor och vilket kommer att medföra minskade resekostnader för såväl staten som vederbörande dispensärområden. För Stockholms län exempelvis saknar dock den nya bestämmelsen betydelse för närvarande, enär vid de medicinska avdelningarna å länets lasarett icke finnes någon lasarettsläkare anställd med stadgad behörighet i detta avseende.

Emellertid skulle en ytterligare lättnad för de undersökta kunna beredas, därest personer från visst dispensärområde, vilka bo nära intill en centraldispensär inom annat dispensärområde, finge för undersökning anlita centraldispensär inom sistnämnda område. Personer från vissa kommuner inom Stockholms län, belägna på några mil från Uppsala, måste nu för undersökning hänvisas till centraldispensären å länssanatoriet vid Uttran eller centraldispensären i Norrtälje, vilket medför avsevärd tidsutdräkt och mycket större resekostnader än om undersökning kunde bliva verkställd å centraldispensären vid sanatoriet i Uppsala. Dessa förhållanden hava ock den för tuberkulosbekämpandet menliga följden, att undersökningar ej komma att ske i önskvärd utsträckning.

Ovan anförda förhållanden antagas äga motsvarighet inom en del andra län. Såsom ett exempel kan anföras, att kommuner i Södermanlands län nära intill Södertälje stad kunde ha fördel av att få undersökningar verkställda å centraldispensären vid länssanatoriet, Uttran.