Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


100 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. [7.] 31 a. Kostnader i samband med svenska spannmålsaktiebolagets verksamhet, reservationsanslag. Av det till Omkostnader för statlig inköpsoch försäljningsverksamhet för budgetåret 1941/42 under elfte huvudtiteln anvisade förslagsanslaget av 20,500,000 kronor avse 13,000,000 kronor täckande av kostnaderna för den av svenska spannmålsaktiebolaget under verksamhetsåret den 1 september 1940-den 31 augusti 1941 bedrivna inköpsoch försäljningsverksamheten beträffande spannmål och foder. Sistnämnda belopp har framkommit på så sätt, att från de för spannmålsbolagets verksamhet under nyssnämnda tid beräknade kostnaderna, uppgående till i runt tal 19,000,000 kronor, avdragits en vid försäljning av spannmål under nämnda tid uppskattad varuvinst av 6,000,000 kronor. För åstadkommande av en centralisering av de organisatoriska förhållan,dena beträffande brödsäds- och fodermedelsregleringen har Kungl. Maj:t genom kungörelse den 30 augusti 1941 (nr 708) förordnat, att vad i allmän författning eller särskilda Kungl. Maj:ts beslut finnes stadgat rörande foderintressentföreningen u. p. a., fröintressentföreningen u. p. a. och svenska stråfoderhandelsföreningen u. p. a. skulle från och med den 1 september 1941 i stället i tillämpliga delar äga avseende å svenska spannmålsaktiebolaget. I samband härmed har Kungl. Maj:t godkänt ett avtal mellan staten och spannmålsaktiebolaget att gälla från och med den 1 september 1941 till och med den 31 augusti 1942 av huvudsakligen följande innebörd. Enligt avtalet skall bolaget i fortsättningen liksom hittills av fullgod, kvarnduglig samt vid normal skötsel lagringsduglig brödspannmål, som bolaget vid utgången av augusti 1941 innehar eller därefter inköper, för statens räkning tills vidare lagra 100,000 ton, vilken kvantitet skall utgöra ett beredskapslager att efter Kungl. Maj:ts bestämmande användas under utomordentliga förhållanden. Bolaget får dock, under iakttagande av de föreskrifter, som livsmedelskommissionen må finna nödigt meddela, å den inhemska marknaden försälja i beredskapslagret ingående spannmål, därest bolaget med detta införlivar en mot den försålda kvantiteten svarande myckenhet brödsäd. Bolaget skall efter direktiv från livsmedelskommissionen handhava verkställigheten av beslutade regleringar beträffande brödspannmål, frö och fodermedel samt härutöver fullgöra den verksamhet beträffande brödspannmål, frö, fodermedel och produkter därav ävensom de särskilda uppgifter i övrigt, som Kungl. Maj:t eller kommissionen uppdrager åt bolaget. Staten skall dels som säkerhet för bolagets upplåning av erforderliga medel i mån av behov och på villkor, som Kungl. Maj:t bestämmer, tillhandahålla bolaget svenska statens fyra procents obligationer till ett nominellt belopp av 150,000,000 kronor, dels ock bestrida kostnaderna för bolagets verksamhet under avtalstiden med belopp, som Kungl. Maj:t bestämmer, under det att bolaget skall i enlighet med de föreskrifter, Kungl. Maj:t meddelar, till statsverket inleverera under avtalstiden influtna medel, i den mån dessa medel icke åtgått eller beräknas åtgå för återköp av spannmål eller för täckande av kostnaderna för bolagets verksamhet i övrigt eller för uppbringande av bolagets lager till av Kungl. Maj:t föreskriven omfattning.