Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 103 Bolaget har beträffande personal- och lokalkostnader anfört, att omorganisationen av bolaget torde komma att medföra vissa engångsutgifter. Personal- och lokalkostnaderna ha av bolaget beräknats enligt följande uppställning: 1. Löner och resekostnader . .. kronor 1,500,000 2. Lokal etc. Hyror och inredning . - kronor 125,000 Städning, rengöring och lyse .- " 8,000 Möbler, armatur, kontors- och bokföringsmaskiner m. m.. " ¿4- §,fl)fi(,) " 178,000 3. Övriga kontorskostnader. Telefon . -. kronor 60,000 Porton . - " 55,000 Trycksaker, annonser och kontorsartiklar . - . -;>-* -* 120,o(-)Q " 235,00() - Summa kronor 1,913,000. I sin skrivelse har spannmålsaktiebolaget slutligen anmärkt, att bolaget vid sin beräkning av de medel som behövas för täckning av bolagets kostnader icke tagit hänsyn till att bolaget genom försäljning av brödsäd till högre priser än som tillämpats för inneliggande lager i bokslutet den 31 augusti 1941 komme att erhålla en bokvinst av cirka 11,000,000 kronor. Livsmedelskommissionen har i sin förenämnda skrivelse - under framhållande av att spannmålsaktiebolaget uppskattat kostnaderna för verksamheten under redovisningsåret den 1 september 1941-31 augusti 1942 till i runt tal 102,o-00,000 kronor - påpekat, att i detta belopp inginge utgifterna för prisrestitution å under sommaren 1941 försåld fodercellulosa, beräknade till cirka 3,00-o,000 kronor, men att detta belopp skulle gäldas av de till kommissionens förfogande stående medlen för upprätthållande av jordbruksregleringen, varför beloppet icke borde upptagas i detta sammanhang. Kommissionen, som förklarat sig i stort sett biträda spannmålsaktiebolagets anslagsberäkningar, har således ansett sig böra räkna med kostnader för spannmålsaktiebolaget å omkring 99 miljoner kronor. Enligt kommissionen borde därjämte beaktas, att en del av kostnaderna för bolaget, exempelvis förluster å kraftfodermedel, syntes kunna täckas genom att från det för budgetåret 1941/42 under nionde huvudtiteln anvisade reservationsanslaget till Prisclearing för fodermedel m. m. överfördes vad av anslaget icke behövde tagas i anspråk för clearing av konstgödsel och skördegarn. För spannmålsaktiebolagets verksamhet under räkenskapsåret den 1 september 1941-31 augusti 1942 syntes kunna tagas i anspråk omkring 9,300,000 kronor av anslaget till Prisclearing för fodermedel m. m., varför för bolagets verksamhet under nämnda verksamhetsår erfordrades ett anslag av i runt tal 9o,000,000 kronor. Rörande de av bolaget uppgjorda tablåcrna över bolagets utgifter har livsmedelskommissionen anfört bland annat. Till en början torde böra påpekas, att bolagets spannmålsscktions kostnader huvudsakligen utgöras av lagerhyror och transportkostnader samt ersättningar till spannmalshandeln. De anstalter, som med regeringens medgivande