Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/107

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 105 Kommissionen har i sin skrivelse även upptagit frågan om behandlingen av de hos spannmålsaktiebolaget vid försäljning av brödsädslager uppkomna bokvinsterna samt därvid anfört bland annat följande: Under förutsättning att någon fondering icke verkställes har man för redovisningsåret den 1 september 1940-den 31 augusti 1941 att räkna med en bokvinst av 3,000,000 kronor. För redovisningsåret den 1 september 1941- den 31 augusti 1942 har bolaget räknat med att cirka 11,000,000 kronor torde komma att tillföras bolaget såsom bokvinst i samband med utförsäljning av bolagets den 1 september 1941 innehavda förråd av brödsäd i sådan omfattning, att nämnda förråd nedbringas till 50,000 ton. Enligt det mellan staten och bolaget träffade avtalet torde bolaget vara pliktigt å ena sidan att till statsverket inleverera berörda bokvinster, tillhopa omkring 14,000,000 kronor, samt å den andra sidan att - därest icke Kungl. Maj:t annorlunda föreskriver - städse hålla ett beredskapslager av 100,00o ton brödsäd. Under beaktande av sistnämnda skyldighet och då nyssberörda vinstbelopp kunna bli erforderliga för uppbringande av beredskapslagret av brödsäd till den avsedda storleken, anser livsmedelskommissionen, att ifrågavarande bokvinster böra tills vidare kvarstå hos bolaget. Någon särskild hänsyn bör alltså icke tagas till dem vid de nu förevarande kostnadsberäkningarna. I enlighet med beslut av fjolårets riksdag har svenska spannmålsaktiebolagets verksamhet på senare tid ytterligare utvidgats. Sålunda har bolaget numera övertagit den verksamhet, som tidigare bedrivits av foderintressentföreningen u. p. a., svenska stråfoderhandelsföreningen u. p. a. och fröintressentföreningen u. p. a. Härigenom har bland annat clearingen av priserna å kraftfodermedel, vilken förut handhafts av förstnämnda förening, övertagits av spannmålsaktiebolaget. Bolagets verksamhet har till följd härav kommit att få en betydligt större omfattning än tidigare och inbegriper numera jämväl omsättning av högst avsevärda kvantiteter fodermedel, såsom oljekraftfoder, fodercellulosa och stråfoder m. m. Därjämte handhar bolaget omsättningen av 1941 års skörd av ärter och bönor samt diverse fröer. Bolaget ombesörjer dessutom uppköpen och bearbetningen av oljeväxtfrö. En följd av dessa bolagets utvidgade arbetsuppgifter har blivit, att kostnaderna för verksamheten kommit att ökas i en omfattning som tidigare icke kunnat förutses samt att bolagets egna omkostnader likaledes kommit att överstiga vad man förut beräknat. Såsom av det föregående framgår har bolaget räknat med att ett belopp av 102,000,000 kronor skulle bli behövligt för täckande av bolagets medelsbehov under verksamhetsåret den 1 september 1941-31 augusti 1942. Av denna summa belöpa såsom förut nämnts i runda tal 14,500,000 kronor på bolagets spannmålssektion, 75,100,000 kronor å bolagets fodermedelssektion, 5,600,000 kronor å sektionen för stråfoder, utsäde och diverse varor, 1,900,000 kronor å personal- och lokalkostnader, 2,500,00() kronor å räntekostnader samt 2,500,o-00 kronor å leveranspremier fö; fodersäd. De i bolagets beräkningar upptagna kostnaderna för fodermedelssektionen och sektionen för stråfoder, utsäde m. m. sammanhänga huvudsakligen med det av statsmakterna beslutade clearingförfarandet. Icke obetydliga belopp hänföra sig till transportkostnader av skilda slag. Av kostF åre - dragande n