Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departeme nischefen - 118 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. nor avse marklösen. För verkstadsanläggningarna har byggnadsutredningen räknat med en sammanlagd kostnad av 290,000 kronor, vari ingår ett från 29,000 kronor till 19,000 kronor reducerat belopp för marklösen. I anslutning till det anförda har byggnadsutredningen tillstyrkt, att ett sammanlagt belopp av högst 1,270,000 kronor måtte ställas till fortifikationsstyrelsens förfogande för- angivna ändamål. Jag biträder det av tygdepartementet framlagda förslaget i ämnet med de av byggnadsutredningen vidtagna jämkningarna, varigenom det sammanlagda medelsbehovet för ändamålet reducerats till 1,270,000 kronor. Jag hemställer således, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Vissa förråds- och verkstadslokaler å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. kronor 1,270,000. [5.] 13 d. Utvidgning av vissa verkstäder i Karlsborg, reservationsanslag. I skrivelse den 27 november 1941 har försvarsväsendets verkstadsnämnd gjort framställning om anvisande av medel för utvidgning av de till tygverkstäderna i Karlsborg hörande motorverkstäderna och därvid anfört följande: Försvarsväsendets verkstadsnämnd företoge för närvarande i samråd med arméförvaltningens tygdepartement en utredning rörande behovet av utökning av tidigare befintliga och anläggande av nya tygverkstäder samt till vilken plats dessa senare borde förläggas för att ur kommunikationsteknisk och andra synpunkter bäst tillgodose uppkomna behov. De verkstadsnämnden underställda tygverkstäderna i Karlsborg hade visat sig snarast behöva utvidgas och moderniseras med hänsyn till den avsevärda ökningen av materiel, vilken vore i behov av reparation. Trots att olika åtgärder vidtagits, bland annat genom utökning av personalen och genom bättre tillvaratagande av befintliga utrymmen, hade reparationskapaciteten icke kunnat ökas i erforderlig omfattning. Beträffande avdelningen för bilreparationer hade denna svällt ut så, att under sommaren och hösten en stor del av arbetet måst försiggå under bar himmel. Det vore emellertid på anförda skäl tveksamt, om allt för stora nyinvesteringar borde göras i Karlsborg. Med anledning härav hade nämnden ansett sig böra inskränka kraven på modernisering och utvidgning av tygverkstäderna i Karlsborg till att enbart omfatta nödvändiga åtgärder för att tillgodose behovet av reparationer av motorfordon för Karlsborg med närliggande område. Intill den nuvarande bilverkstaden vore beläget ett kallförråd för materiel, vilket lämpligen kunde utnyttjas och byggas om till bilverkstad, varigenom golvutrymmet komme att ökas med cirka 430 kvadratmeter. Härigenom skulle ernås, att arbetet kunde bedrivas rationellt och framförallt under tak och i uppvärmd lokal, vilket särskilt under den kalla tiden av året vore nödvändigt för nu ifrågavarande arbete. Kostnaderna för inredning av sådan utökning av motorverkstaden skulle bliva: Byggnadsarbeten . - . - Å . - . kronor 30,000 Värmeinstallation och ventilation . .- " 14,000 Elektrisk installation . .- " 6,500 Maskiner och verktyg . . - " 21,500 kronor 72,000 Konstruktions- och kontrollantkostnader, cirka 20 procent - . " 15.000 Summa kronor 87,000