Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 7 16 §. Utprånglar någon - själv gjort. Försök till sådan utprångling straffes efter ty i 3 kap. stadgas.

  • 17 §.

Har någon blivit med falskt mynt eller falsk penningesedel bedragen och, ändå att han sådant märkt, sedan det mynt eller den sedel till annan utgivit; dömes till fängelse eller straffarbete i högst två år. I ringare fall må till böter dömas. Försök till brott, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 21 §. Uppgiver någon i arbetsbetyg eller annan sådan enskild handling, som i 5 § nämnes, vad han vet osant vara, och därav annan vilseledas eller skadas kan, straffes med böter. 22 §. Den som mot bättre vetande avgiver falsk utsaga i sådan försäkran, som avses i 6 kap. 9 § giftermålsbalken, straffes högst med straffarbete i fyra år. Avgiver någon emot bättre vetande falsk utsaga i sådan försäkran, som enligt lag skall avläggas till utredning angående frihet från äktenskapshinder, dömes till fängelse eller, om han av egen drift återkallar utsagan innan vigsel sker, till böter. 13 KAP. 6 §. Gör någon försök att genom anstiftan komma åstad brott, varom i detta kap. sägs; varde dömd till straff, som sättes under vad han förskyllt, därest brottet blivit fullbordat. Har han frivilligt föranlett att brottet ej kom till uförande, vare från straff fri. 14 KAP. 2 §. Försök till mord straffes efter ty i 3 kap. stadgas; dock må till straffarbete på livstid dömas. 3 §. Var som - tio år. Var gärningsmannen - år nedsättasFörsök till dråp, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas.