Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/201

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 39 Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 30 maj 1941. Närvarande: Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden P1-:HrssonBramsrorp, WESTMAN, W1Gforss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BERGQUIST, ANDERSSON, ROSANDER, GJÖRES, EWERLÖF. - Chefen för jußstitiedepartementet, statsrådet Westman, anmäler efter gemensam beredning med cheferna för försvars-, social-, finans- och jordbruksdepartementen fråga angående ändrad lagstiftning om förmögenhetsbrott samt om straff för försök till brott. Föredraganden anför: Kungl. Maj:t bemyndigade den 18 juni 1937 chefen för justitiedepartementet att tillkalla sakkunniga för att inom departementet verkställa utredning rörande en refonnering av lagstiftningen om förmögenhetsbrotten. De i anledning härav utsedda sakkunniga, straffrättskommittén, som utgjordes av presidenten B. Ekeberg, ordförande, professorn F. Wetter, hovrättsrådet E. Bergendal och byråchefen för lagärenden l. Strahl, med hovrättsrådet N. Beckman såsom sekreterare, avgåvo den 29 juni 1940 betänkande med förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott (statens offentl. utredn. 1940: 20). På grund av Kungl. Maj:ts beslut den 6 oktober 1938 verkställde straffrättskommittén jämväl utredning angående ändring av strafflagen för krigsmakten i vad den berör förmögenhetsbrotten. Betänkande med förslag i ämnet avlämnades den 30 september 1940 (statens offentl. utredn. 1940: 25). Utlåtanden över förstnämnda förslag ha efter remiss avgivits av justitiekanslersämbetet, rikets hovrätter, fångvårdsstyrelsen (i fråga om föreslagen ändring i lagen om straffregister), överståthållarämbetet, som jämväl överlämnat yttranden av polisdomstolen, t. f. förste stadsfiskalen och kriminalpolisintendenten i Stockholm, länsstyrelserna, av vilka länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län bifogat yttrande av poliskammaren i Göteborg, landsfogdarna, rådhusrätterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn, föreningen Sveriges häradshövdingar, föreningen Sveriges stadsdomare, föreningen Sveriges stadsfiskaler, Sveriges advokatsamfund, föreningen auktoriserade revisorer, svenska bankföreningen, Stockholms handelskammare, handelskammaren i Göteborg, Skånes handelskammare samt svenska kriminalistföreningen. -