Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/307

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 145 Förslag till L ag om ändring i vissa delar av strafflagen. Härigenom förordnas, dels att 3 kap. 9-11 §§, 10 kap. 20 §, 15 kap. 14 §, 19 kap. 4, 8 och 9 §§, 24 kap. 1-10 och 15 §§ samt 25 kap. 11 och 12 §§ strafflagen skola upphöra att gälla, dels att 2 kap. 8 §, överskriften till 3 kap., 4 kap. 14 §, 5 kap. 16 §, 6 kap. 5 §, 8 kap. 23, 24 och 28 §§, 10 kap. 17 och 21 §§, 12 kap. 1, 5, 10, 11, 16 och 17 §§, 14 kap. 2, 3, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 28 a, 34 och 37 §§, 15 kap. 15 a, 16 och 18 §§, 17 kap., 18 kap. 7 och 8 §§, 19 kap, 5, 6, 20 och 21 §§, 20-23 kap. samt 24 kap. 11, 14 och 16 §§ strafflagenl skola erhålla den ändrade lydelse nedan angives, dels ock att i strafflagen skola införas följande paragrafer, nämligen i 3 kap. 13 och 14 §§, i 10 kap. 18 a och 24 §§, i 11 kap. 13a §, i 12 kap, 5 a, 10 a, 10 b och 21 §§, i 13 kap. 6 §, i 14 kap. 20 a och 28 b §§, i 15 kap. 8a och 25 §§, i 18 kap. 14a § samt i 19 kap. 20a §, av nedan angivna lydelse: 2 KAP. 1 8 §. Böter ådömas - fem riksdaler. Där enligt lagen böter äro för särskilt fall bestämda till visst högsta belopp, ådömes dock straffet omedelbart i penningar, ej under fem riksdaler. Böter tillfalla kronan. 1 Senaste lydelse, se beträffande 2 kap. 8 § 1938: 251, beträffande 4 kap. 14 § 1906: 51 s. 1, beträffande 5 kap. 16 § 1926: 70, beträffande 8 kap. 23, 24 och 28 §§ 1940: 356, beträffande 10 kap. 17 och 21 §§ 1933: 185, beträffande 12 kap. 1 § 1937: 242, beträffande 12 kap. 5 och 10 §§ 1890: 33 s. 1, beträffande 12 kap. 11 § 1917: 246, beträffande 12 kap. 16 och 17 §§ 1890: 33 s. 1, beträffande 14 kap. 15 § 1931: 327, beträffande 14 kap. 19 § 129118: 459, beträffande 14 kap. 22, 23, 26 och 27 §§ 1921: 298, beträffande 14 kap. 28 § 1921: 288, beträffande 14 kap. 28a § 1938: 319, beträffande 14 kap. 34 § 1912: 62, beträffande 14 kap. 37 § 19317: 242, beträffande 15 kap. 15 a och 16 §§ 1937: 242. beträffande 17 kap. 192-17: 242, beträffande 18 kap. 7 och 8 §§ 1937: 242, beträffande 19 kap. 5 och 6 §§ 1890: 33 s. 1, beträffande 19 kap. 20 § 1902: 71 s. 8, beträffande 19 kap. 21 § 1938: 251, beträffande 20 kap. 1890: 33 s. 1, 1918: 268. 1936: 244, 1937: 242 och 1938: 251, beträffande 21 kap. 1890: 33 s. 1, 1921: 288, 1934: 304 och 1936: 244, beträffande 22 kap. 1890: 23 s. 1, 1915: 432, 1917: 382, 1920: 417, 1924: 330, 1926: 146, 1930: 96, 1931: 327, 1934: 163. 1936: 244 och 1937: 242, beträffande 23 kap. 1921: 229, 1936: 244 och 1937: 242 samt beträffande 24 kap. 14 § 1931: 327. Bihang till riksdagens protokoll 1942. 1 saml. Nr 4. 10