Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/324

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


152 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada eller eljest att anse såsom grovt, vare straffet straffarbete i högst sex år. Missbrukar någon, som fått att sköta rättslig angelägenhet för annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, dömes efter ty i första stycket är sagt, ändå att angelägenheten ej är av ekonomisk art. 6 §. Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, genom missbruk av behörighet att i annans ställe företaga rättshandling skadar denne eller med missbruk av behörighet att göra gällande skuldebrev eller dylik handling kräver vad annan tillkommer, dömes för behörighetsmissbruktill böter eller fängelse eller, där brottet är grovt, till straffarbete i högst två år. Samma lag vare, där någon fordrar betalning jämlikt handling som ej blivit utgiven eller för gäld som redan är gulden eller ock kräver att utfä gods som han redan bekommit eller mot krav åberopar kvitto som icke utgivits. s 1 §. Brukar någon olovligen annans sak som han har i besittning och vållar därigenom skada eller olägenhet, dömes för olovligt brukande till böter. Samma lag vare, där innehavare av fastighet, till skada eller olägenhet för ägare eller brukare som icke innehar fastigheten, olovligen bygger, gräver, plöjer, låter kreatur beta, anlägger väg eller på annat dylikt sätt brukar fastigheten. oo "fm Fullgör man ej vad i lag är föreskrivet om skyldighet att tillkännagiva hittegods, annans sak som man av misstag eller tillfällighet fått i besittning eller fynd vartill ägare ej finnes, dömes för fyndförseelse till böter. Tillägnar man sig godset, gäller, där det tillhör annan, vad i 4 § sägs. 9 §. Försök till brott som i 1, 2, 3 eller 5 § sägs straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 10 §. Vad i 20 kap. 10 § sägs om inskränkning i allmän äklagares ätalsrätt skall äga motsvarande tillämpning beträffande annat i detta kapitel omförmält brott än grov förskingring. - Olovligt förfogande eller olovligt brukande må ej åtalas av allman aklagare med mindre landsfogden eller, i Stockholm, förste stadsfiskalen finner åtal vara ur allmän synpunkt påkallat.