Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/327

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr /:- 165 - 916 §. r 2 Sätter i något av de fall, som i 11 eller 14 § sagda äro, förbrytare sig till motvärn emot den, som egendomen äger, innehaver eller vårdar, eller emot dess folk, då någon av dem vill honom från gärningen hindra, eller av honom taga åter vad han åtkommit, ellerock fråntaga honom det, som till vedermäle av gärningen kvarhållas må; vare lag som i 20 kap. 6 § sägs. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943; och skall med avseende därå iakttagas: - 1. Genom denna lag upphäves lagen den 14 juni 1901 angående ocker. V 2. Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i denna lag, skall denna i stället tillämpas. 3. Genom denna lag göres ej ändring i vad hittills gällt om rätt till vad som finnes å skog eller mark; och vare sålunda icke tillåtet att där utan lov taga vindfälle eller annat sådant, växande gräs, torv eller, av växande träd, ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda. Vad någon olovligen sått eller planterat å annans jord, vare förverkat till den som jorden lagligen innehaver. . 4. I stället för vad 16 § punkt 6 förordningen den 16 februari 1864 om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall innehåller om rätt att återtaga stulet gods å färsk gärning skall gälla, att varje besittningsförhållande som någon utan rätt rubbat må å färsk gärning återställas av den vars besittning rubbats eller som är i hans ställe. Förslag till Lag om ändring i vissa delar av stratflagen för krigsmakten. Härigenom förordnas, att 101-1()8, 115 och 171 §§ strafflagen för krigsmakten skola upphöra att gälla samt att 29 och 33 §§, 34 § 2 mom., 94, 96, 98, 99, 100, 112, 121, 122, 135, 164-170, 178, 179 och 185 §§1 ävensom överskrifterna till 8 och 13 kap. samma lag skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives: " 29 §. Officer eller underofficer som efter denna eller allmän lag dömes till -fängeise,-,böter eller disciplinstraff för stöld eller snatteri skall tillika, där ej 1 Senaste lydelse se beträffande 29 § 1940- 357 beträffande 33 § 1938- 262 beträffande 34 u ., - 1 , - 7 § 1938. 262 och 1939. 318, beträffande 166 § 1918: 269 och beträffande 185 § 1936: 329.