Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/336

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


174 Kungl. Maj:ts proposition nr 4. F ö r s 1 a g till L a g om ändrad lydelse av 213, 214 och 215 §§ konkurslagen den 13 maj 1921 (nr 225). Härigenom förordnas, att 213, 214 och 215 §§ konkurslagen skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives: - 213 §. Har borgenär för sin röst vid borgenärssammanträde betingat sig särskilda fördelar av gäldenären eller av annan på gäldenärens vägnar, straffes med dagsböter eller fängelse i högst ett år. 214 §. Var som å borgenärssammanträde i fråga, som rör boets förvaltning, utövar rösträtt för fordran med vetskap om att den, sådan den uppgivits, är oriktig, straffes med dagsböter eller fängelse i högst ett år. 215 §. Böter och viten, som ådömas enligt denna lag, tillfalla kronan. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943. F ö r s 1 a g till , L a g angáende ändrad lydelse av 50 § lagen den 13 maj 1921 (nr 227) om aekordsförhandling utan konkurs. Härigenom förordnas, att 50 § lagen den 13 maj 1921 om ackordsför" handling utan konkurs skall erhålla följande ändrade lydelse: 50 §. Har borgenär för sin röst vid borgenärssammanträde betingat sig särskilda fördelar av gäldenären eller av annan på gäldenärens vägnar, straffes med dagsböter eller fängelse i högst ett år. Böter, som ådömas enligt denna paragraf, tillfalla kronan. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1943.