Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/368

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. F ö r s l a g fin Rättegängsbalk. A Härigenom förordnas, att rättegångsbalken i Sveriges rikes lag skall hava följande lydelse: FÖRSTA AVDELNINGEN. Om domstolsväsendet. 1 KAP. Om allmän underrätt. 1 §. Allmän underrätt är på landet och i stad, som hör till domsaga, häradsrätt samt i annan stad rådhusrätt. A Domsaga utgör ett tingslag; är domsaga mycket vidsträckt eller äro eljest synnerliga skäl därtill, mä i domsaga vara två eller flera tingslag. Tingslag är häradsrättens domkrets. Om indelning i tingslag förordnar Konungen. 2 §. Allmän underrätt är första domstol, om ej annat är stadgat. 3 §. Domsaga förestäs av häradshövding. I domsaga skall, om göromålen kräva det, finnas en eller flera biträdande domare. Häradshövding och biträdande domare skola vara lagfarna. För domsaga skall finnas kansli, som hålles öppet för allmänheten ä bestämda tider. - 4 §. I häradsrätt dömer häradshövdingen med nämnd. Häradsrätten vare dock domför utan nämnd vid måls avgörande utan huvudförhandlmg samt annan