Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/386

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


20 Kungl. Mai:ts Droßosition nr 5. ej över tiotusen kronor. Vitesföreläggande skall delgivas den som föreläggandet avser. Vite må ej föreläggas, då straff är utsatt. Ej heller må vite föreläggas kronan. Finnes, då fråga uppkommer om utdöxnande av vite, ändamålet med vitet hava förfallit, må vitet ej utdömas. 9 §. Är i denna balk straff utsatt i böter, dock ej dagsböter, vare lägsta bütesstraff fem kronor och högsta trehundra kronor. Böter och viten, som ådömas enligt denna balk, tillfalla kronan. ANDRA AVDELNINGEN. Om rii.ttega||go«. i allmänhet. I. Om rättegången i tvistemål. 10 KA P. Om laga domstol. I §. Laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort, där svaranden har sitt hemvist. I Är svaranden mantalsskriven å ort inom riket, anses den orten som hans hemvist. . För bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning gälle som hemvist den ort, där styrelsen har sitt säte eller, om säte för styrelsen ej är bestämt eller styrelse ej finnes, där förvaltningen föres. Lag samma vare i fråga om kommun, vägdistrikt eller annan sådan menighet. Dödsbo sökes vid den rätt, där den döde skolat svara. V llen som icke äger känt hemvist vare sig inom eller utom riket sökes där han uppehåller sig. Är han svensk medborgare och uppehåller han sig utom riket eller är hans uppehållsort okänd, sökes han där han inom riket senast haft hemvist eller uppehållit sig. 2 §. Kronan sökes i tvistemål i allmänhet där den myndighet, som har att bevaka talan i målet, har sitt säte. 3 S. Den som icke äger känt hemvist inom riket må i tvist rörande betalningsskyldighet sökas där honom tillhörig egendom finnes. Rör tvisten lös egendom. må han sökas där egendomen finnes..