Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/395

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts p10P0Siü0fl 1" 5- 29 varo företagit, skall anses av parten godkänd, om han ej genast gör gensaga däremot. 23 §. Har någon allmän fullmakt att förvalta annans egendom eller eljest handhava annans angelägenheter och är han på grund därav tillika behörig att föra huvudmannens talan inför rätta, gälle om sådant ombud vad om ställföreträdare är -stadgat. 24 §. Är i lag eller författning särskild föreskrift meddelad om behörighet att föra annans talan, vare den gällande. 13 KAP. Om föremål för talan och talans väckande. - 1 §. Talan om åläggande för svaranden att fullgöra något må upptagas till prövning, ehuru tiden för fullgörelsen ej inträtt, då målet avgöres, om 1. fråga är om tid efter annan återkommande fullgörelser, som ej bero av redan lämnat eller framtida vederlag eller vilka på grund av redan lämnat vederlag utgå som pension eller livränta, och någon av dem är förfallen; 2. skyldigheten att fullgöra inträder, först då annan förpliktelse, varom talan väckts i målet, ej fullgöres; 3. fråga är om ränta, till dess betalning sker, å förfallen fordran eller om annan tilläggsförpliktelse, som följer av huvudförpliktelsen: 4. för käranden är av vikt, att fullgörelse sker å rätt tid, samt särskild anledning förekommer, att svaranden kommer att undandraga sig sådan fullgörelse: eller 5. sådan talan i annat fall än nu sagts enligt lag må väckas. 2 §. Talan om fastställelse, huruvida visst rättsförhållande består eller icke består. må upptagas till prövning. om ovisshet råder om rättsförhållandet och denna länder käranden till förfång. Beror sakens prövning av frågan, huruvida visst rättsförbållande. som är stridigt mellan parterna, består eller icke består, må ock talan om fastställelse därav upptagas. Är i lag eljest stadgat, att fastställelsetalan i visst fall må upptagas. vare det gällande. 3 §. Väckt talan må icke ändras. Körnmlen äge dock 1- Då grund fw Omständighet, som inträffat under rättegången eller först då blivit for honom känd, kräva annan fullgörelse än den, varom talan väckts;