Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/413

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 47 2 §. Den misstänkte skall vid huvudförhandling i underrätt infinna sig personligen i mål om allmänt åtal för brott, varå straffarbete kan följa, så ock i annat mål, om hans närvaro ej kan antagas sakna betydelse för utredningen. Vid huvudförhandling i hovrätt skall den misstänkte infinna sig personligen, om han av underrätten dömts till straffarbete för brottet eller anledning förekommer till ådömande av sådant straff, så ock eljest, om hans närvaro finnes erforderlig för utredningen. Vid huvudförhandling i högsta domstolen vare den misstänkte skyldig att infinna sig personligen, om hans närvaro finnes erforderlig för utredningen. I underrätt skall den misstänkte ock infinna sig personligen vid muntlig förberedelse, om det kan antagas, att förberedelsen därigenom främjas. Vid annan förhandling än nu nämnts vare han skyldig att infinna sig personligen, om hans närvaro finnes erforderlig. Är den misstänkte skyldig att infinna sig personligen, meddele rätten förordnande därom. Då den misstänkte ej är skyldig att infinna sig personligen, må hans talan föras genom ombud. Ûm ombud gälle vad i 12 kap. är -stadgat. 3 §. Vid sin talans förberedande och utförande må den misstänkte biträdas av försvarare. Försvarare utses av den misstänkte. Är den misstänkte under aderton år eller sinnessjuk eller sinnesslö, utses försvarare av den som har vårdnaden om honom. Har den misstänkte för sig ställt rättegångsombud, anses ombudet som försvarare. Om försvarare äge vad i 12 kap. 2-5 §§ är stadgat motsvarande tillämpning. Har den misstänkte ej utsett försvarare eller avvisas av honom utsedd försvarare och finnes på grund av sakens beskaffenhet eller eljest hans rätt icke kunna utan biträde tillvaratagas, skall offentlig försvarare förordnas för honom. Är den misstänkte anhållen eller häktad, skall även eljest, om han begär det, offentlig försvarare förordnas. 4 §. Offentlig försvarare förordnas av rätten; har rätten skilt saken från sig, äge den, till dess -talan av den misstänkte fullföljts eller tiden för sådan talan utgått, förordna försvarare att biträda honom i högre rätt. Fråga om förordnande av offentlig försvarare skall upptagas, då framställning därom göres eller rätten eljest finner anledning därtill. 5 §. " Till offentlig försvarare skall förordnas advokat, som finnes lämplig därtill. Företrädesvisbör anlitas någon, som vid rätten brukas som rättegångsombud. Har den misstankte till offentlig försvarare föreslagit någon, som är behö