Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/433

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 67 6 §. Vid husrannsakan må olägenhet eller skada ej förorsakas utöver vad som är oundgängligen nödvändigt. - Rum eller förvaringsställe må, om det erfordras, öppn.as med våld. Har sa skett, skall det efter förrättningen på lämpligt sätt åter tillslutas. Husrannsakan må ej utan särskil.t skäl verkställas mellan klockan nio eftermiddagen och klockan sex förmiddagen. 7. §. Vid husrannsakan skall såvitt möjligt ett av förrättningsmannen anmodat trovärdigt vittne närvara. Förrättningsmannen äge anlita erforderligt biträde av sakkunnig eller annan. Den, hos vilken husrannsakan företages, eller, om han ej är tillstädes, hans hemmavarande husfolk skall erhålla tillfälle att övervara förrättningen så ock att tillkalla vittne, dock utan att undersökningen därigenom uppehålles. Har varken han eller någon av hans husfolk eller av dem tillkallat vittne närvarit, skall han, så snart det kan ske utan men för utredningen, underrättas oin den vidtagna åtgärden. Vid förrättningen må målsägande eller hans ombud tillåtas att närvara för att tillhandagå med nödiga upplysningar; dock skall tillses, att målsäganden eller ombudet icke i vidare mån än för ändamålet erfordras vinner kännedom om förhållande, som därvid yppas. H 8 §. i Post- eller telegrafförsändelse, handelsbok eller annan enskild handling, som anträffas vid husrannsakan, må icke närmare undersökas, ej heller brev eller annan sluten handling öppnas i annan ordning än i 27 kap. 12 § första stycket sägs. . 9 §- Över husrannsakan skall föras protokoll, vari angives ändamålet med förrättningen och vad därvid förekommit. Den, hos vilken husrannsakan företagits, äge på begäran erhålla. bevis därom, innehållande även uppgift å det brott misstanken avser. 10 §. För ändamål, som sägs i l eller 2 §, äge undersökningsledaren eller åklagaren sa ock polisman företaga undersökning å annat ställe än i 1 § avses, även om det icke är tillgängligt för allmänheten. 11 §. - Förekommer anledning, att brott förövats, varå frilietsstraff kan följa må kroppsvisitation företagas för eftersökande av föremål, som är underkastat beslag, eller eljest till utrönande av omständighet, som kan äga betydelse för utredning om brottet.