Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/454

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


88 Kunal. Maj:ts proposition nr 5. - 8 §. Rätten må förelägga den som skall höras som vittne att, innan han infinner sig för avgivande av vittnesmål, uppliva sin kunskap om vad vittnesförhöret gäller genom att granska för vittnet tillgängliga räkenskapsböcker, anteckningar eller andra handlingar eller besiktiga plats eller föremål, om sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för vittnet. 9 § Vittne må ej, med mindre särskilda skäl äro därtill, övervara förhandlingen i målet, innan förhöret med vittnet äger rum. -Äro i målet flera vittnen, skola de höras var för sig. Finnas vittnenas utsagor otydliga eller stridiga eller äro eljest särskilda skäl, att vittnena höras mot varandra, må det ske. 1 . o § lnnan vittnesmål avlägges, skall rätten höra vittnet om hans fullständiga namn, ålder, yrke och hemvist så ock söka utröna, om vittnet till part eller till saken står i något förhållande, som kan vara av vikt för bedömandet av tilltron till vittnets berättelse, eller om eljest omständighet av betydelse i detta hänseende förekommer. Står vittne till part i sådant förhållande, som avses i 3 §, skall vittnet erinras om att han icke är skyldig att avlägga vittnesmål. 11 §. Innan vittne avgiver sin berättelse, skall vittnet med handen på den heliga skrift avlägga denna ed: "Jag N. N. Iovar och försäkrar inför Gud den allsmäktige och vid hans heliga ord, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra." - Säger sig vittne på grund av sin åskådning i religiöst hänseende hysa "be- tänklighet mot att avlägga vittnesed, må rätten, om betänkligheten kan antagas vara allvarligt grundad, medgiva vittnet att i stället avgiva denna försäkran: "Jag N. N. Iovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra." Tillhör ej vittne kristen eller mosaisk troslära, skall vittnet i stället för ed avlägga försäkran. 12 §. - Eftergiva båda parterna ed eller försäkran och är saken sådan, att förlikning därom är tillåten, mä vittne höras utan ed eller försäkran. 13 §. Ed eller försäkran må ej avläggas av 1. den som är under femton år; - 2. den som på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbmng