Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/473

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 107 der förberedelsen, bör skriften innehålla, allt vad från sökandens sida erfordras för förberedelsens fullföljande. i 10 §. Upptages ansökan om återvinning, skall målet, i den mån återvinning sökts, ånyo företagas i det skick, vari det förelåg före det sammanträde, då parten uteblev. Uteblir parten ånyo och meddelas tredskodom mot honom, vare hans rätt till återvinning förfallen. Ii. Om rättegången i brottmål. 45 KAP. Om väckande av allmänt åtal. I-4 GO-7 Vill åklagare väcka åtal, skall han hos rätten göra skriftlig ansökan om stämning å den som skall tilltalas; rätten äge dock i den omfattning, som finnes lämplig, uppdraga åt åklagare att själv utfärda stämning. Åtal skall anses väckt, då stämningsansökan inkom till rätten eller, om åklagaren utfärdat stämning, då denna delgavs den tilltalade. Ej må mot den tilltalade nytt åtal väckas för gärning, för vilken han redan står under åtal. 2 §. Åtal för förseelse i rättegången må väckas utan stämning. Förövar någon annat brott inför rätten vid dess sammanträde, må åtal för brottet väckas utan stämning, om rätten med hänsyn till brottets beskaffenhet och andra omständigheter finner det lämpligt. Är eljest för särskilt fall föreskrivet, att åtal må väckas utan stämning, vare det gällande. 3 §. Väckas samtidigt åtal mot någon för flera brott eller åtal mot flera för att hava tagit del i samma brott, skola åtalen handläggas i en rättegång. Även iannat fall än nu sagts må flera åtal handläggas i en rättegång, om det är till gagn för utredningen. När skäl äro därtill, må de åter särskiljas. Ej må åtal förenas, med mindre åtalen väckts vid samma domstol och denna är behörig samt för åtalen samma rättegångsform är tillämplig. 4 §. I stämningsansökan skall åklagaren uppgiva: 1. den tilltalade; 2. målsäganden, om sådan finnes;