Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/480

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


114 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. ken kunna nöjaktigt utredas, må ock målet avgöras utan hinder av att den tilltalade uteblivit, även om kallelse ej delgivits honom. Rättegångsfråga må avgöras utan hinder av den tilltalades utevaro. 16 §. Är, då den tilltalade enligt lag skall hava försvarare, sådan icke tillstädes, förordne rätten, om det kan ske, någon, som är vid rätten närvarande och är behörig att mottaga sådant uppdrag, att försvara den tilltalade. 47 KAP. Om väckande av enskilt åtal och huvudförhandling i mål, vari sådant åtal föres. 1 §. Vill målsägande väcka åtal, skall han hos rätten göra skriftlig ansökan om stämning å den som skall tilltalas. Åtal skall anses väckt, då stämningsansökan inkom till rätten. Vill den tilltalade isamma mål mot målsäganden eller åklagaren väcka talan om ansvar för falsk angivelse eller falskt åtal, må det ske utan stämning muntligen inför rätten eller ock skriftligen. Den, mot vilken talan väckes, skall erhålla del därav. - 2 §. I stämningsansökan skall målsäganden uppgiva: 1. den tilltalade; 2. den brottsliga gärningen med angivande av tid och plats för dess förövande och de övriga omständigheter, som erfordras för dess kännetecknande, samt det eller de lagrum, som äro tillämpliga; 3. det enskilda anspråk, som målsäganden vill framställa, samt de omständigheter, varå anspråket grundas; 4. de skriftliga bevis målsäganden åberopar; samt 5. de omständigheter, som betinga rättens behörighet, om ej denna framgår av vad eljest anföres. Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av målsäganden eller hans ombud. Är brottet sådant, att målsäganden ej äger väcka åtal, med mindre åklagaren beslutat att ej åtala, skall vid ansökan fogas intyg, att sådant beslut meddelats. Vid ansökan bör målsäganden ock i huvudskrift eller -styrkt avskrift foga de skriftliga bevis, som innehavas av honom. 3 §. Uppfyller stämningsansökan ej föreskrifterna i § eller är den eljest ofullständig eller har sådant intyg, som avses i 2 § tredje stycket, ej företetts, skall rätten förelägga målsäganden att avhjälpa bristen.