Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/486

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


120 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. FEMTE AVDELNINGEN. Om rättegången i hovrätt. 49 KAP. Om fullföljd av talan mot underrätta dom och beslut. 1 §. Talan mot underrätts dom skall föras genom vad. Den, mot vilken tredskodom givits, äge ej fullfölja talan mot domen; om hans rätt till återvinning i anledning av sådan dom är stadgat i 44 kap. 9 §. Har part, sedan tvist uppkommit angående sak, varom förlikning är tillåten, utfäst sig att ej fullfölja talan mot domen, lände det till efterrättelse; utfästelse, som gjorts före domen, vare dock ej gällande, med mindre motsvarande utfästelse gjorts av motparten. 2 §. Talan mot underrätts slutliga beslut skall föras genom besvär. Meddelas i samband med dom beslut, varigenom saken till viss del ej upptages till prövning, skall dock talan mot beslutet föras genom vad. Äger part göra ansökan om äterupptagande av mål, som avgjorts genom slutligt beslut, må. han ej fullfölja talan mot beslutet. 3 §. Har underrätt i beslut under rättegången ogillat jäv mot domare eller invändning om rättegängshinder och skall ej enligt 7 § därvid förbliva, äligge part, som vill föra talan mot beslutet, att, om det meddelats vid sammanträde för förhandling, genast och eljest inom en vecka från den dag, då han erhöll del därav, anmäla missnöje; försummas det, äge parten ej vidare rätt till talan. Anmäles missnöje, bestämme rätten med hänsyn till omständigheterna, om talan skall föras särskilt eller allenast i samband med talan mot dom eller slutligt beslut. Särskild talan skall föras genom besvär. 4 §. Talan mot underrätts beslut under rättegången skall föras särskilt, om rätten 1. avvisat ombud, biträde eller försvarare; 2. ogillat tredje mans yrkande att få som -intervenient deltaga 1 rättegången; - 3. förelagt part eller annan att förete skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning;