Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/491

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 125 14 §. Till huvudförhandlingen skola parterna kallas. Vadekäranden skall föreläggas att komma tillstädes vid påföljd att hans vadetalan eljest förfaller. Skall han infinna sig personligen, förelägge hovrätten tillika vite. Vadesvaranden skall, om han är skyldig att infinna sig personligen eller hans närvaro eljest finnes vara av betydelse för mâlets handläggning eller utredning, föreläggas vite; förelägges ej vite, skall svaranden erinras om att målet må. avgöras utan hinder av hans utevaro. Hovrätten bestämme tillika, om vittne eller sakkunnig skall kallas till huvudförhandlingen. Parterna skola underrättas om beslutet. -Om kallande av vittne eller sakkunnig gälle vad i 36 och 40 kap. är stadgat. 15 §. Om huvudförhandling äge i övrigt vad i 43 kap. 1-6 samt 10-13 §§ är stadgat motsvarande tillämpning; om kallelse till uppskjuten huvudförhandling och föreläggande för part gälle dock 14 § i detta kapitel. - 16.

§

Vid huvudförhandlingen skall underrättens dom, i den män det erfordras, uppläsas samt vadekäranden uppgiva, i vilken del domen överklagas och vilket yrkande han framställer. Vadesvaranden skall angiva, huruvida han medgiver eller bestrider yrkandet. Därefter skola, om ej hovrätten finner annan ordning lämpligare, först vadekäranden och sedan vadesvaranden utveckla sin talan. Part skall yttra sig över vad motparten anfört. Äger förhandling rum, ehuru svaranden icke är tillstädes, skall genom hovrättens försorg, i den män det erfordras, ur handlingarna framläggas vad han anfört. Vad tillstädeskommen part anfört under skriftväxlingen eller eljest vid mälets beredande mä ej uppläsas i annat fall, än då. hans utsaga vid förhandlingen avviker från den tidigare utsagan eller han underlåter att yttra sig eller eljest särskilda skäl äro därtill. 17 §. Sedan parterna utvecklat sin talan, skall bevisningen förebringas. Äger huvudförhandling rum, ehuru vadesvaranden icke är tillstädes, skall den av honom vid underrätten förebragta bevisningen, i den mån det erfordras, framläggas genom hovrättens försorg. Om ej särskilda skäl föranleda annat, bör bevis, som skall förebringas genom protokoll och andra handlingar från underrätten, framläggas, innan bevis rörande samma omständighet omedelbart upptages av hovrätten. Äro rörande samma omständighet flera bevis, böra de förebringas i ett sammanhang. - 18 §. " Efter bevisningens förebringande äge parterna anföra vad de till slutförande av sin talan akta. nödigt.