Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/499

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 133 För prövning, som ej avser själva saken, vare huvudförhandling ej erforderlig. 22 §- Då hovrätten beslutat, a.tt mål skall avgöras utan huvudförhandling, skola, om det erfordras, parterna erhålla tillfälle att skriftligen utveckla sin talan. Utan hinder av tidigare beslut äge hovrätten förordna, att huvudförhandling skall äga rum. 23 §. Har vid huvudförhandlingen i underrätten rörande viss omständighet vittne eller sakkunnig hörts inför rätten eller syn ä stället hållits och beror avgörandet även i hovrätten av tilltron till den bevisningen, må ändring 1 underrättens dom i denna del ej ske annat än till den tilltalades förmån, med mindre beviset upptagits ånyo vid huvudförhandlingen i hovrätten eller ock synnerliga skäl föreligga, att dess värde är annat, än underrätten antagit. 24 §. Innan hovrättens dom eller slutliga beslut meddelats, må vadetalan återkallas. Åklagare, som i hovrätten fört talan mot den tilltalade, äge till hans förmån ändra sin talan. Vadekäranden äge ej ändra sin vadetalan att gälla annan gärning än den som avses i vadeinlagan. 25 §. Ej må hovrätten i anledning av den tilltalades talan eller talan, som av åklagare föres till hans förmån, ändra underrättens dom till men för den tilltalade. Har den tilltalade av underrätten dömts för brottet, äge hovrätten dock döma till ungdomsfängelse eller förvaring eller internering i säkerhetsanstalt eller annan skyddsåtgärd eller förordna om villkorligt anstånd med straffs ådömande eller, då underrätten dömt till ungdomsfängelse eller skyddsåtgärd eller meddelat förordnande, som nu sagts, döma till annan påföljd. Är hovrätten beträffande den tilltalades tillräknelighet av annan mening än underrätten, äge hovrätten göra den ändring i domen, som föranledes därav. 26 §. Även utan yrkande skall hovrätten undanröja underrättens dom, om domvilla, som sägs i 59 kap. 1 § 1-4, förekommit vid underrätten. Har vid underrätten förekommit annat grovt rättegångsfel, äge hovrätten, om skäl äro därtill, även utan yrkande undanröja domen. Undanröjandet må avse domen i dess helhet eller allenast viss del. Berör rättegångsfelet även del av domen, som ej överklagats, pröve hovrätten med hänsyn till omständigheterna, om denna del skall undanröjas. - 27 §. Föres talan om. jäv mot domare i underrätten och finnes jävet grundat, skall hovratten undanröja underrättens dom i vad den överklagats.