Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/516

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


150 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. Å 9 §. Avser dom i brottmål även annat än ansvar, gälle beträffande resning i denna del av målet vad om resning i tvistemål är stadgat; beviljas resning i ansvarsfrågan, må dock utan hinder av vad sålunda är föreskrivet resning samtidigt beviljas även i målet i övrigt. i 10 §. Vad i 1-9 §§ är stadgat om dom äge motsvarande tillämpning beträffande rättens beslut. r 11 §. Har någon försuttit laga tid för fullföljande av talan mot dom eller beslut eller för ansökan om återvinning eller återupptagande och förelåg för hans underlåtenhet laga förfall, som han icke kunde i rätt tid anmäla, må på ansökan av honom den försuttna tiden återställas.

12 §. Vill någon söka återställande av försutten tid, skall han inom tre veckor, sedan förfallet upphörde, och sist inom ett år, sedan tiden utgick, hos högsta domstolen göra skriftlig ansökan därom. . Beträffande ansökan, som nu sagts, äge vad i 5, 6 och 8 §§ är stadgat motsvarande tillämpning. 59 KAP. Om besvär över domvilla. 1 §. Dom, -som vunnit laga kraft, skall på besvär av den, vilkenrs rätt domen rör, på grund av domvilla undanröjas: 1. om målet upptagits, ehuru däremot förelegat rättegångshinder, som vid fullföljd högre rätt haft att självmant beakta; 2. om rätten ej varit domför; 3. om domen givits mot någon, som ej varit rätteligen stämd och ej heller fört talan i målet, eller genom domen någon, som ej varit part i målet, lider förfång; 4. om domen är så mörk eller ofullständig, att därav ej framgår, huru i saken dömts; eller 5. om i rättegången förekommit annat grovt rättegångsfel, som kan antagas hava inverkat på målets utgång. - V V i . v