Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departements- chefen. 55 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. nämnda tilläggsstat ett reservationsanslag (B) av 647,000 kronor. Av beloppet avsågos 461,000 kronor för arbeten med uppförande å kronoegendomen Lindhult i Viby socken, Örebro län, av ett nytt skolhem, avsett att ersätta det nuvarande skolhemmet Ãkerby, samt återstoden för byggnadsarbeten å annat skolhem. Beträffande den närmare motiveringen för ifrågavarande arbeten och beräkningen av det anvisade anslaget torde jag få hänvisa till nyssnämnda proposition. Genom brev den 14 mars 1941 meddelade Kungl. Maj:t socialstyrelsen. att riksdagen anvisat förenämnda Banslag och erinrade därvid, att dispositionen av anslaget skulle bero på särskilt beslut av Kungl. Maj:t. I skrivelse den 2 december 1941 har socialstyrelsen hemställt, att den del av anslaget, som vore avsedd för uppförandet av skolhem å egendomen Lindhult, snarast möjligt måtte få tagas i anspråk oberoende av arbetslöshetsläget. Som motivering härför har socialstyrelsen anfört, att lokalförhållandena på Ãkerby skolhem vore sådana, att man icke utan mycket allvarliga olägenheter kunde fortsätta verksamheten och att övriga skolhem, med undantag av de i översta Norrland belägna, vore överbelagda. Det nya hemmet å Lindhult kunde därför icke längre undvaras. De brister, som vidlådde undervisningslokalerna i Ãkerby skolhem och de ohygieniska förhållandena för eleverna därstädes, vore enligt styrelsens uppfattning av så allvarlig natur, att styrelsen ansåge det oundgängligen nödvändigt, att uppförandet av det nya hemmet å Lindhult ofördröjligen finge taga sin början. Frågan om uppförandet av ett nytt skolhem, avsett att ersätta det nuvarande Ãkerby skolhem, har länge varit aktuell. Trots det otillfredsställande tillstånd, vari byggnaderna vid Ãkerby befinna sig, har emellertid med hänsyn till rådande tidsläge byggnadsföretaget ansetts böra uppskjutas. Såsom av socialstyrelsens framställning i ärendet torde framgå, är ytterligare uppskov med byggnadsföretaget emellertid knappast försvarligt. Jag föreslår därför, att de beslutade byggnadsarbetena för nytt skolhem å kronoegendomen Lindhult i Viby socken nu igångsättas. Då de för ifrågavarande byggnadsföretag anvisade medlen icke kunna tagas i anspråk med mindre arbetslöshetspolitiska skäl kunna åberopas därför, men denna förutsättning för anslagets utnyttjande för närvarande icke är för handen, torde bemyndigande böra utverkas av riksdagen att det oaktat få taga de för byggnadsarbetets utförande erforderliga medlen i anspråk. Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtteföreslå riksdagen medgiva, att den del av det å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1940/41 anvisade reservationsanslaget (B) till vissa byggnadsarbeten vid statens yrkeshem samt skol- och yrkes