Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/77

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 75 G. Diverse. [14.] 11. Kommittéer och utredningar genom sakkunniga, reservations- anslag. Anslaget för ifrågavarande ändamål, som för budgetåret 1939/40 var upptaget till 400,000 kronor, nedsattes för budgetåret 1940/41 till 300,000 kronor och för budgetåret 1941/42 till 250,000 kronor. Under den förflutna delen av sistnämnda budgetår har ett mycket stort antal sakkunnigberedningar varit i arbete och så kan även beräknas bliva fallet under återstoden av budgetåret. Bland beredningar, som för närvarande äro i verksamhet, vill jag särskilt erinra om socialvårdskommittén, 1941 års hemortsförsvarssakkunniga och 1941 års befolkningsutredning, vilka samtliga draga betydande kostnader. En verkställd överslagsberäkning har givit vid handen, att hithörande utgifter för löpande budgetår kunna uppskattas till omkring 490,000 kronor. Då den 1 juli 1941 å anslaget förefanns en reservation å omkring 90,000 kronor, torde det nuvarande anslaget behöva förstärkas med (490,000 - 90,000 - 250,000) 150,000 kronor. På grund av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Kommittéer och utredningar genom sakkunniga å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . -. kronor 150,000. Vad föredragande departementschefen sålunda, med instämmande av statsrådets övriga ledamöter, hemställt behagar Hans Maj:t Konungen bifalla] Ur protokollet-: Bertha K lemedtson.