Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/83

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Mai.-ts proposition nr 2. 31 Bilaga 6. Egentliga statsutgifter. Sjunde huvudtiteln. Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari 1942. Närvarande: Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena GÜNTHER, statsråden PehrssonBramstorp, WESTMAN, W1Gforss, MÖLLER, SKÖLD, ERIKSSON, BEBGQUIST, BAGGE, ANDERSSON, Domö, Rosander, GJÖRES. Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wigforss, anmäler härefter under finansdepartementets handläggning hörande ärende angående egentliga statsutgifter å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 samt anför därvid följande. . A. Finansdepartementet. [1.] 3. Besparingsheredningen, reservationsanslag. Till bestridande av kostnaderna för besparingsberedningens verksamhet har riksdagen, i enlighet med förslag i Kungl. Maj:ts proposition nr 261 år 1941, anvisat dels å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1940/41 ett reservationsanslag av 160,000 kronor, dels ock å riksstaten för budgetåret 1941/42 ett reservationsanslag av 240,000 kronor. Nämnda proposition innehåller en redogörelse för besparingsberedningens organisation och arbetsformer. Vidare har en översikt över beredningens arbete lämnats i årets statsverksproposition under rubriken för flera huvudtitlar gemensamma frågor. Till ifrågavarande redogörelse och översikt torde här få hänvisas. Därjämte må nämnas, att besparingsberedningens arbete bedrives, förutom genom själva beredningen och delegationer inom denna, jämväl genom ett antal av beredningen tillkallade särskilda sakkunnigutredningar samt en av beredningen inrättad avdelning för kontorsorganisation, vilken utför organisationsundersökningar i olika verk under medverkan av representanter för verken samt anställda experter. Bihang till riksdagens protokoll 1942. I saml. Nr 2. n