Sida:SOU 1963 36 Malmen i Norrbotten.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

100

7 §.

Har någon till säkerhet för fordran panträtt i lös egendom, som avstås enligt denna lag, äger han, ändå att fordringen ej är förfallen till betalning, framför ägaren rätt att utfå sin fordran ur löseskillingen för denna egendom. Detsamma gäller i fråga om den som har rätt att kvarhålla egendomen till säkerhet för förfallen fordran.

Löseskilling för lös egendom som är utmätt skall, om borgenären yrkar det, utgivas till utmätningsmannen. Avser löseskillingen egendom, som satts i kvarstad eller under skingringsförbud, skall beloppet, där part begär det, utgivas till överexekutor; och har denne att förfara med beloppet på sätt i 186 § utsökningslagen är stadgat för där avsett fall.

Vad i denna paragraf är stadgat gäller icke tomträtt eller vattenfallsrätt.

8 §.

Har någon på grund av förlagsinteckning förmånsrätt i egendom, som skall lösas, åligger det domstolen att så snart ske kan underrätta inteckningshavaren, att talan om inlösen väckts.

Domstolen skall även underrätta bergmästaren, när dom i mål om inlösen vunnit laga kraft. Visar egendomens innehavare, att inlösningsrätten förverkats, skall likaledes anmälan därom göras till bergmästaren. Då inlösen blivit fullbordad, skall länsstyrelsen ofördröjligen underrätta bergmästaren därom.

Bestämmelserna i 66 § gruvlagen skola ej äga tillämpning i fråga om inlösen enligt denna lag.

9 §.

Rätt, varom förmäles i 68 § lagen om expropriation, tillkommer i fråga om egendom, som avståtts enligt denna lag, den som närmast före inlösningens fullbordande innehade egendomen eller hans rättsinnehavare.

10 §.

Vill någon för inlösen enligt denna lag inom visst område verkställa förberedande undersökningsarbete såsom mätningar, grävningar, borrningar eller sprängningar, må Konungen på ansökan föreskriva, att för sådant arbete erforderligt tillträde till marken inom området skall lämnas under viss tid. Har förordnande om inlösen icke redan meddelats, må dylik föreskrift dock icke lämnas med mindre det uppgivna ändamålet är sådant, som avses i 1 §, och det kan ifrågakomma att medgiva sökanden rätt till inlösen.

I fråga om undersökningen skall med tillämpning i övrigt av 72 § lagen om expropriation gälla, att underrättelse om undersökningens påbörjande skall, på sätt och inom tid som sägs i 71 § andra stycket nämnda lag,