Sida:Sherlock Holmes äventyr - Första samlingen.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

och de två styrmännen äro de enda infödda amerikanarna ombord; den övriga besättningen utgöres av finnar och tyskar. Jag vet, att de alla tre voro i land i går kväll; det fick jag reda på av stuvaren, som stod för lastningen. När deras segelfartyg hinner fram till Savannah, har postångaren för länge sedan avlämnat mitt brev och telegrafen underrättat polisen på platsen, att de tre herrarne äro ivrigt efterfrågade här i London, där de blivit anklagade för mord.»

Men även människans skickligast lagda planer gå sällan i fullbordan, och John Openshaws mördare fingo aldrig mottaga de ödesdigra apelsinkärnorna, vilka skulle förkunna dem, att en man, lika slug och djärv som de själva, var på spår efter dem. Dagjämningsstormarna rasade med ovanlig häftighet just det året. Vi väntade länge på underrättelser om »Den ensamma Stjärnan» av Savannah, men vi väntade förgäves. Slutligen fingo vi höra, att man någonstädes långt ute på Atlanten sett akterspegeln av ett skepp gunga på de upprörda vågorna. På den lilla vrakstumpen stodo bokstäverna »E. S.» utskurna, och detta var allt, som vi någonsin fingo veta om »Den ensamma Stjärnans» öde.»
NORDISKA FÖRLAGETS PROGRAM.

En av de mest glädjande företeelserna under de senaste åren är tillgången på god litteratur till billigt pris.

Läsning av underhållande och välskriven litteratur är numera icke — såsom ännu för några få år sedan — en förmånsrätt för en relativt fåtalig krets av förmögna personer; den sedan 1890-talets början uppspirande folkbiblioteksverksamheten inledde omslaget och så förberedd kom omsider den omvälvning inom bokförläggarrörelsen, som betecknas av en kronas bibliotekens framträdande.

Vad som hittills åstadkommits på detta område har otvivelaktigt haft en mycket stor betydelse för läslustens väckande och höjande och därmed också för den intellektuella synkretsens vidgande inom vida lager av vårt folk. Men icke förty återstår ännu mycket att göra, innan den nya riktningens motto: »god litteratur åt hela folket» ock

ett bibliotek i varje svenskt hem

blivit till fullo genomfört.

Det är här som Nordiska Förlaget särskilt vill söka göra en insats i riktning mot ännu större prisbillighet och en gedignare och mera vårdad utstyrsel. Företaget vill vara ett arbete för folkupplysningens sak utan att dock ålägga sig några inskränkningar med hänsyn till ämnesvalet. Det är icke vår avsikt att starta en ny »folkskrift-serie» av den kända, direkt undervisande typen, som läses av några få, men avskräcker de flesta. Nej, allt som kan vara ägnat att vidga synkretsen och göra nya livsområden tillgängliga för intresset, ja, överhuvudtaget allt, som kan leda till en ideellare och dådkraftigare livsåskådning, har hemortsrätt bland våra publikationer. Dit räkna vi även sådant, som kan tjäna till rekreation, tillfredsställa sinnet för humor och locka fram ett leende. Vi tro oss genom detta vida program kunna bliva till största nytta.

Jämte de billiga böckerna kommer Förlaget givetvis också att publicera värdefulla nya arbeten till vanliga bokhandelspriser; dock kommer det förra området alltid att vara huvudsaken. Vänd!