Sida:Skeppar Worse.djvu/211

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 211 —

är dig således bekant, att firman har haft goda år; det är visserligen något, som en köpman ogerna säger, men oss emellan kan jag väl omtala det: firman har haft alldeles utomordentligt goda år.

Du skall derför, det hoppas jag, med glad öfverraskning iakttaga, att flera grenar af affären, som jag hittills af brist på resourcer ej har förmått att tillräckligt cultivera, hafva nu liksom plantor under ett rikligt regn skjutit en glädjande växt på grund af det större förrådet af contanta penningar. Du skall således vid din ankomst till hemmet förefinna ett vidsträckt fält för dina yngre krafter, liksom du skall blifva förskonad från den ängslan och oro, hvaraf jag i många år utan din och någon menniskas vetskap har varit hemsökt.

Jag kommer nu till den punkt i mitt bref, som väl må kallas hufvud- eller cardinal-punkten i det samma: nämligen vårt förhållande till Worse. I vår correspondance hafva vi aldrig synnerligen talat om denna sak; icke desto mindre har jag trott mig märka, att det endast har varit din sonliga vördnad som afhållit dig från att underkasta mitt förhållande vid Jacob Worses upptagande i firman en strängare critique. Jag vill på grund deraf, min käre Christian Fredrik, härmed rent ut säga dig en gång för alla: det var vår firmas räddning, ni plus ni moins. Det kan så vara, att det ligger någonting för oss förödmjukande i detta; men jag för min del kan fortfarande ej inse annat än att det skulle hafva varit långt mera förödmjukande och för vår credit skadligt, om vi under hand och halft i hemlighet hade mottagit