Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästsMine Herrar!


Länge har mitt inträde inom edert Samfund blifvit fördröjdt. Jag skulle, M. H., förebrå mig det, om uppskofvet icke vore en verkan af urskuldande förhållanden, som till en del äro Eder bekanta. Då jag med vördnad för edert beslut, med oskrymtad tacksamhet för eder ynnest, men tillika med en förödmjukande känsla af min obetydlighet, äfven ibland dem som blott kunna älska edra yrken, emottog eder kallelse till en heder, som jag aldrig hade eftersträfvat, emedan jag visste mig icke äga någon förtjenst dertill; då fästade mig ännu ett Embetes mångfaldiga förbindelser vid den landsort, ur hvilken J velat förena med Er, — så M. H., uttydde jag eder mening, — icke en Vitterhets-idkare, men Höfdingen för ett i Sveriges häfder fräjdadt folk. Åt dessa förbindelser måste jag för någon tid uppoffra min yngre pligt emot Eder. När jag sedermera fann dem öfverstiga mina af mödor och bekymmer försvagade krafter, borde jag till en redogörelse för min förvaltning använda min första vunna ledighet. Derefter kunde jag omsider bereda mig att fullgöra den skyldighet, som denna Akademies stadgar mig ålade, men nu, sedan jag äfven vågat ett försök ett offentligen yttra