Sida:Svenska Parnassen band 2.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

124

tidningar: Kristianstads fästnings intagande af den derstädes varande garnisonen och ryktet om ett dylikt militäriskt uppträde i Finland, hvarom säkra underrättelser ej ännu hunnit ankomma. Ändamålet med dessa ovanliga rörelser kunde ej länge vara en gåta, men konungen visade sig derom okunnig och ingick på alla medel, som till deras hämmande af ständerna blefvo framstälda, hemligen road åt deras dåraktiga och fåfänga försvarsanstalter. Medan det afgörande slaget af revolution oförmärkt i hufvudstaden bereddes, fortsatte han den djupaste förställning, bivistade utan upphör repetitionerna af den första svenska operan, hvars fullkomnande tycktes intaga hela hans uppmärksamhet. Men ögonblicket för honom stundade att aflägga masken. Högsta nöden fordrade konungen i spetsen, hotad att instängas i slottet och betagas all gemenskap med älskade och honom tillgifne undersåtare. Södermanlands regemente hade blifvit till den ändan kommenderadt till Stockholm, anfördt af baron Klas Cederström, den ifrigaste af det rådande partiet, fylles tilltagsen och oförsynt att utföra den oerhördaste våldsverkan, om tiden dertill ej blifvit honom betagen.

Allmänhetens oro under dessa dagar kan ej beskrifvas. Folkets nit för konungen uppdrefs till den yttersta grad af honom öfverhängande fara. Det var det ögonblick han hade afvaktat. Han uttågade ur slottet, åtföljd af en obetydlig tropp, men som ökades vid hvarje steg och blef oöfvervinnerlig. Folk, högre och lägre, af alla stånd, embetsmän, regementer, alla tillföllo honom, alla trängdes kring hans person. Han var enväldig om makten, så snart han sig visat, och makten af motpartiet krossad för everldeliga tider.

I en ålder, då gårdagen utplånas ur minnet, är efter trettio års förlopp hvart ögonblick af den 19 augusti 1772 ännu lika närvarande för min inbillning, som det varit för mina sinnen. De minsta omständigheter deraf äro icke utan intresse, och jag gör mig ett nöje att anföra några, till hvilka jag varit vittne. En af mina vänner, åt hvilken en mindre detalj af revolutionen blifvit anförtrodd att verkställas, hade gifvit mig tillkänna dagen, när detta stora skådespel skulle öppnas. Isynnerhet angelägen att iakttaga det intryck, som första tidningen derom skulle göra på motpartiet, och dess förhållande dervid, infann jag mig tidigt om morgonen den utsatta dagen i sekreta utskottet, der de förnämste ledamöterne voro samlade. En allmän oro