Hoppa till innehållet

Sida:Svenska industriens män.djvu/72

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

GUSTAF MYHRMAN.

På Rämens bruk i Vermland föddes den 20 juli 1780 Gustaf Myhrman, son till bergsrådet Christofer Myhrman. Fadren, som var en vetenskapligt bildad man, skänkte sina många söner en utmärkt uppfostran.

Efter några år begåfvo sig Gustaf Myhrman och tre hans bröder (1799) till Lund, der deras sedan blifvande svåger, Esaias Tegnér, då äfven gjorde sitt inträde. Sedan Myhrman här hastigt aflagt kansli- och hofrättsexamen, ingick han år 1800 i konungens kansli, tre år derefter i kammarrätten och blef (1810) kanslist i hofkanslersexpeditionen.

Under det han på tjenstemannabanan fortgick till kansliråd och utnämdes till riddare af nordstjerneorden, tjenstgjorde han från år 1826 till 1834 såsom sekreterare och ombudsman i Jernkontoret, hvarest han ordnade och under flere år skötte en pensionsinrättning för kontorets tjenstemän samt utvecklade en i alla riktningar fruktbärande verksamhet för denna inrättning. Hans sista offentliga värf var ett förordnande år 1837 till hofkansler, hvilken post han jemte sina öfriga befattningar lemnade år 1838.

Myhrman, nära vän och förbunden med Geijer, var en bland stiftarne af Götiska förbundet och förtjenar vidare att särskildt ihogkommas för den hjelp och det beskydd han egnade Byström, då denne såsom fattig handelsbetjent kom till Stockholm för att taga de första stegen på konstnärsbanan.

Vid den höga åldern af nära nittiotvå år afled Myhrman i Stockholm den 6:te januari 1872.