Sida:Svenska industriens män.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

ANDERS NORDENCRANTZ.

Uti Brunflo socken i Jemtland bodde för omkring tvåhundra år sedan en kronofogde vid namn Lorens Bachman, som hade en särdeles talrik familj, bestående af tretton barn. Bland de många sönerna var äfven den, om hvars personlighet och verksamhet vi här skola lemna några uppgifter, nämligen Anders Bachmansson, såsom han först kallade sig, sedermera adlad med namnet Nordencrantz, hvilken föddes den 5 januari 1697. Fadren egde ej tillgångar att gifva sina barn någon grundligare uppfostran, och dessutom visade den unge Bachmansson i gossåren «ett nog trögt begrepp och alls ingen qvickhet att fatta», hvarför han då föga lärde sig, utan för allt, hvad han sedan inhemtat, hade han endast sig sjelf att tacka.

Tidigt egnade han sig åt handeln och for med egna varor på eget fartyg. Men åren 1719 och 1720 förliste han i Bottniska viken, begaf sig derifrån till Trondhjem, hvilket gaf honom anledning att med sin svåger upprätta ett bolag för direkt handel med norska fiskvaror, en handelsgren, som ingen svensk förut idkat. Från Norge ämnade han sig till Skotland, men blef väderdrifven till Irland. På resan derifrån led han nytt skeppsbrott (1722), hvarefter han vistades i London halftannat år och använde denna tid att studera de engelska handels- och näringsförhållandena, sysselsatte sig med mekaniska arbeten samt började skrifva på sitt stora verk Arcana Oeconomiae et Commercii.

Återkommen till Sverige år 1724 vände han sig med allvar till mekaniken, förfärdigade ett pumpverk för dockan i Carlskrona och ett dylikt för ryska statens räkning, hvilket i Petersburg väckte den uppmärksamhet, att kejsaren erbjöd honom träda i sin tjenst; detta anbud antog han emellertid ej. Tre år senare valdes han till riksdagsman för Sundsvall, der hans fäder under slutet af sin lefnad varit borgmästare, och skaffade sig inom borgarståndet genom sina memorialer en viss reputation, som ännu mera ökades, sedan hans ofvan nämda arbete år 1730 utkommit. Denna bok synes hafva tillvunnit sig stor uppmärksamhet af den tidens män och bidrog att bryta väg för Alströmers patriotiska bemödanden. På grund af det anseende han sålunda vunnit, skickades han 1731 såsom konsul till Lissabon, dervid han jemväl lär hafva utfört ett diplomatiskt uppdrag i Spanien. På egen begäran återkallad (1736) upphöjdes han (1743) i adligt stånd med namnet Nordencrantz, befordrades 1747 till kommerseråd, från hvilken befattning han 1762 erhöll afsked. År 1758 utnämdes han till riddare af nordstjerneorden och afled i Stockholm den 19 Juli 1772.

Nordencrantz egde onekligen en visträckt kännedom om handels- och finansväsendet och blef i dessa ämnen ofta rådfrågad af regeringen; men, såsom han sjelf klagar, hans råd blefvo sällan följda eller också blott till hälften, hvilket senare skall hafva varit fallet vid jernkontorets stiftelse. Vid den bekanta 1765 års riksdag under frihetstiden spelade han en betydande rol, ehuru den då föreslagna finansplanen ej i allt genomfördes efter hans anvisningar.


Svenska Industriens män.11