Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/251

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
213
Missgiernings Balk.

X. Cap.

Om tidelag.


1. §.


HWar som hafwer tidelag med fä, eller andra oskiäliga diur; then skal halshuggas, och i båle brännas, warde ock samma diur tillika dödadt och brändt.


2. §. Nu kan någor ej bindas til sielfwa gierningen; men finnes hafwa haft fullt upsåt, och warit beredd en sådan styggelse at fullborda: tå skal han arbeta i halsjärn halft åhr eller mera, efter sakens omständigheter.


XI. Cap.

Om mordbrand.


1. §.


SÄtter man eld med wilja å Konungens hus, Slott och Fäste, skiep, Kruthus, Förrådshus, Tyghus, eller annat sådant; miste högra hand, och warde halshuggen, och i båle bränd; fylle ock skadan, ther han gitter. Hwar som thet biuder, ther

til
D d 3