Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/273

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
235
Missgierningsn Balk.

och utan rätta lifsnöd; gifwe lif för lif, och gälle ther hwarken förlikning, eller målsägandens förbön.


2. §. Hwar som biuder annan at dräpa; stånde samma straff, som han sielf hade dråpet giordt: miste ock then lif, som drap.


3. §. Låter någor lega sig at dräpa annan; warde halshuggen och steglad, så then, som drap, som then ther legde.


4. §. Warder någor öfwertygade, at hafwa gifwit råd til dråpet, och thet therigenom skedt är; eller at han hållit then dräpna och hulpit til; eller wist dråparen rum och lägenhet at dräpa; lånt swärd eller annat wapn thertil; eller skyndat någon tit, ther han wiste sådan fahra honom förestå: tå skal både han, och dråparen, lif mista.


5. §. Nu hafwa flere, i bråd skilnad, lagdt hand å then döda, och kan man liusliga pröfwa af hugg, sting, eller slag, som å honom finnas, hwilken af them dödssåret gifwit; miste tå han lif, och böten the andre, hwar för sig, hel eller half mansbot, efter som omständigheterne äro.


6. §. Hafwa the alle lagdt lika hugg eller slag

å then döda; tå böra the alle lif mista.

7. §.
G g 2