Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/545

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


40. Ther Saken är blind, skal man wara snarare til at hielpa honom som beklagat är, än honom som klagar, then skal hafwa Båtnan som Fahran står, then skal och stå Fahran som Båtnan och Profiten haffuer.


41. I alle Saker skal Domaren weta först, hwad Nampn Saken skal giffuas, om thet är Eedzöre, Tiufwerij, Såramål, medh wilia eller wådha, eller hwad som helst thet skal reknas före som giordt är, och sedhan skal ther dömas om, effter som ärendet sigh begiffuit hafwer.


42. Then wränger Lagen, som icke bliffuer widh hans Mening som Laghen giorde, och thet är Rådz Eeden emoot, at man icke skal Laghen wrängia. Ingen kan gifwa annor större Rätt, än han haffuer sielfwer, och så kan icke Barnet ärfwa större Rätt än Föräldrarna, och ingen kan gifwa androm större Fulmacht, än han sielf haffuer.


43. Och thetta ware nu sagdt Domarenom til en liten Rättelse, och bekenner man thet wäl, at när man thenna Regla effterfölia wil, som thet med rätta bör, warda Saköre nogot mindre, så bliffuer och Gudz Förtörnelse theste mindre, och Rätt och Skäl ibland meninge man bliffuer theste större, och ther ligger mehra macht vppå.


Orätt Saköre göra ingen Herra rijk.
Men Lagh och Rätt är Herrans Prijs.