Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
— 123 —

alla entreprenad sökande blifvit begärde, och hvilka, såsom förenade med Canalverket, icke utan mycken svårighet kunde afsöndras ifrån det hela.

    till dess verkställighet. Konungens då väntade ankomst till Götheborg stärkte honom i hoppet om en lycklig utgång.

    Hvar och en svensk, som med upmärksamhet betraktat de händelser han öfverlefvat i sitt fädernesland, måste hafva funnit dem, som, med sann patriotism, påyrkat nyttiga företagande, men, misskände eller misstydde, blifvit borrtskrämde af fördomarne eller andras egennytta innan deras afsigter vunnits, ofta innan de blifvit granskade. Undrom då icke om många nyttiga planer ligga i glömska, sedan deras uphofsmän blifvit varnade af likars öden. Det gifves visserligen få som med egna upoffringar önska att tjena det allmänna, men vida mindre är deras antal som vilja gagna det då de veta sig svårligen skola vinna sine medborgares rättvisa och tacksamhet. Härtill fordras nästan altid en svensk som i främmande länder sett konsternas företräde framför i Norden, som där brunnit af begär at befordra dem i sin fosterbygd, och under sitt vistande ibland främlingar förgätit det agg och den illvilja, som, under hans ädla bemödande, skall möta honom hemma. — Mine läsare torde förlåta denna afvikning; den var nödvändig för att icke göra