Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/145

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
— 137 —

och möda att gagna verket; Herrar Chalmers och Andersson emottogo de inflytande penningarne och voro ansvarige därföre.

Actie ägarnes bifall var en följd af Directionens patriotiska nit; genom dess upmuntran, genom dess verksamma omsorger, öfvervunnos de svårigheter som tillfällige händelser lade i vägen för arbetet; och om någon enda intressent med mindre erkänsla ansåg Directörernes företagande, ägde de likväl den yttre tillfridsställelsen att gillas af de öfrige, och den inre, att utan belöning hafva gagnat sine medborgare.

En detaillerad beskrifning öfver verkets fortgång skulle vara både öfverflödig och tröttsam; vi anmärke endast att i berget nedom Åkersjö icke blef rum för mer ån 5 slussar, och att grunden för hälften af den öfversta, måste sökas på några alnars större djup; emedan där man först förmodat vara berg icke fanns annat än en måsse, hvars flytande massa ständigt hotade att störta öfver de grafvande. En