Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/151

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 143 —

kan icke begripa huru någon besparing skett genom dessa ormslingringar, emedan vägens längd ökes af krökningen; om ock man därigenom träffat några lägre berg; så att kostnadens förminskning säkert är mera inbillad än verklig. Men om äfven flera svårigheter varit att öfvervinna genom en rakare Canal, hade segelfartens större beqvämlighet blifvit en tillräcklig ersättning därföre; det hade då varit möjligt att begagna sig af segel på de ställen där strändernas låghet tillåta det; och mödan hade minskats för de fartyg som ville träla sig fram, om man icke varit tvungen att draga vägen ofta på flera famnars afstånd därifrån[1].

Som en blott beskrifning öfver sjelfva Canalens och Slussarnes läge nödvändigt måste blifva svår att begripa, finner jag mig förbunden att hänvisa mina läsare till

  1. Vid slussportarne hade man, kanske med mera fördel, kunnat göra den inrättningen att de blifvit af parabolisk skapnad, då den paraboliska figuren gör ett säkrare motstånd, emot vattentryckningen, än den vinkelformiga.