Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 157 —

af samma byggnad som de holländska smackorne, icke en gång blifvit antaget hos oss på de ställen där de med största fördel kunde brukas. Redan vid första Canal-inrättnings perioden blefvo ett slags platta fartyg af regeringen föreslagne, hvars dimensioner rättades efter de då tillämnade slussarne; men olägenheten af fällmaster torde förmodeligen förordsakat att ingen gifvit upmärksamhet därpå, sedan de ej blefvo oumbärlige. Då man 1793 så mycket tvistade om Canalens storlek, och ville påstå att nästan endast båtar kunde begagna sig däraf, om dess bredd ej skulle öfverstiga 11 alnar, inlämnades till Comittéen i Stockholm et byggnads förslag, där upgiften på handels fartyg var följande:

Ett fartyg af 56 fots längd, 16 fots bredd, 6 fots djupgående, kan bära 360 skeppund jernvigt, och är 20 svåra läster drägtigt.

Ett af 74 fots längd, 18 fots bredd 6 fots djupgående, kan bära 540 skeppund och är 30 svåra läster.